README

Zie scherp

Over dit boek

Dit boek wordt gebruikt als handboek binnen de opleidingen professionele bachelor Elektronica-ICT en Toegepaste Informatica van de AP Hogeschool.
Concreet is dit het handboek voor de eerste 2 semesters omtrent 'leren programmeren met C#':
  • Zie Scherp: Programming Principles, eerste semester
  • Zie Scherper: Object Oriented Programming, tweede semester

Boek verkrijgen

Deze cursus wordt ook aangeboden voor de "buitenwereld". Deze online cursus zal ten allen tijde beschikbaar blijven onder het Creatieve Commons 4.0 principe (zie onderaan). Wil je deze cursus toch in papieren of andere digitale vorm hebben? Dat kan via ziescherp.be.
Het vervolgboek (Zie Scherper) is ook beschikbaar. Kijk op ziescherp.be voor meer informatie.
Er is ook een editie (Zie Scherp Scherper) die beide boeken combineert in een handig geheel. Ook daarvoor verwijs ik graag naar ziescherp.be.

Licensed under Creative Commmons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Licenicon
Licenicon
Licenicon
Licensed under CC-BY-NC 4.0 as shown here.
This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

You are free to

Share : copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt : remix, transform, and build upon the material
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms

Attribution : You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. NonCommercial : You may not use the material for commercial purposes.
No additional restrictions : You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Last modified 3mo ago