Introduction

Zie scherp

Over dit boek

Dit boek wordt gebruikt als handboek binnen de opleidingen professionele bachelor Elektronica-ICT en Toegepaste Informatica van de AP Hogeschool.

Concreet is dit het handboek voor de eerste 2 semesters omtrent 'leren programmeren met C#':

  • Zie Scherp: Programming Principles, eerste semester

  • Zie Scherper: Object Oriented Programming, tweede semester

Boek verkrijgen

Deze cursus wordt ook aangeboden voor de "buitenwereld". Deze online cursus zal ten allen tijde beschikbaar blijven onder het Creatieve Commons 4.0 principe (zie onderaan). Wil je de auteur sponsoren dan kan dit door het eerste deel (Zie Scherp) via 1 van volgende versies aan te schaffen (De gepubliceerde versies zijn identiek aan deze cursus)

Editie 2:

Wenst u het boek in grotere oplage (>5) te bestellen. Contacteer me voor een voordeligere prijzen.

Editie 1 (wordt niet meer geupdate) :

  • Amazon.de : fullcolor paperback versie, in groter formaat om aantekeningen bij de tekst te plaatsen. Ook kindle versie beschikbaar. enkel editie 1

  • Kobo: ebook versie voor op je e-reader

Deel 2 (Zie Scherper) verschijnt, hopelijk, begin 2021.

Licensed under Creative Commmons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

LiceniconLiceniconLicenicon

Licensed under CC-BY-NC 4.0 as shown here.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

You are free to

Share : copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt : remix, transform, and build upon the material

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms

Attribution : You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. NonCommercial : You may not use the material for commercial purposes.

No additional restrictions : You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.