Labo

Onderstaande oefeningen maak je oproepbaar via een klasse Polymorfisme met een methode ToonSubmenu.

h17-autoconstructeur

Functionele analyse

Omdat we aan de vooravond staan van de transitie van klassieke aandrijvingen naar meer milieubewuste aandrijvingen van auto’s heeft een autoconstructeur beslist om zijn assemblage software te herwerken.

In de huidige software wordt gebruik gemaakt van een superklasse motor met twee subklassen bezinemotor en dieselmotor. Dit wordt nu uitgebreid.

Er zijn verschillende nieuwe motoren op de markt: elektrische, CNG, waterstof,..

Niet alleen de motor is verschillend maar ook de periferie (omgeving) van de motor is erg verschillend. Denk bv. aan de brandstofvoorziening (voor benzine, diesel, elektrisch).

Technische analyse

Maak een interface IAandrijving die de volgende methoden en properties ondersteunt:

void EnergieToevoegen(); // Het vroegere tanken

void Vertragen(int kmPerUurPerSeconde, int doelsnelheid);

void Versnellen(int kmPerUurPerSeconde, int doelsnelheid);

Maak een klasse voor de volgende types aandrijvingen die de interface IAandrijving implementeren

AandrijvingElekrisch

AandrijvingBezine

AandrijvingCNG

De implementatie van de methodes is steeds

Console.Writeline(“<Naam van de methode> - <Type aandrijving>”);

Bijvoorbeeld:

Console.Writeline(“Versnellen - Benzine”);

Maak een klasse Auto met public property (van het type string) AutoType en een public property Aandrijving. Zorg er voor dat elk type van aandrijving kan toegevoegd worden aan een object van type Auto.

Instantieer een auto met benzine aandrijving. Doe dat door de aandrijving als parameter in de constructor mee te geven. De constructor van de auto heeft als signatuur dus public Auto (string autoType, ? aandrijving). Het ? moet je zelf invullen. Laat de auto versnellen. Bouw die auto nu om naar een elektrische aandrijving. Laat de auto opnieuw versnellen. Doe dit allemaal in een methode DemonstreerAandrijving.

Voorbeeldinteractie

h17-grootkeuken

Functionele analyse

Je wordt gevraagd om een grootkeuken van een studentenrestaurant te automatiseren.

In de keuken staan een zestal ketels die bepaalde functies wel of niet hebben. De functies zijn:

 • Verwarmen(int doelTemperatuur)

 • Afkoelen(int doelTemperatuur)

 • StoomVerwarmen(int doelTemperatuur)

 • WaterDoseren(int hoeveelheid)

Er bestaan 4 types van ketels

 1. Ketel (dit is een abstracte klasse zonder enige functionaliteit)

 2. Stoomketel (met functionaliteit StoomVerwarmen, Afkoelen, WaterDoseren) klasse StoomKetel

 3. Gewone ketel zonder doseren (met functionaliteit Verwarmen) klasse KetelZonderDoseren

 4. Gewone ketel met dosering (met functionaliteit Verwarmen, WaterDoseren) klasse KetelMetDoseren

Technische analyse

Creëer 4 interfaces voor de verschillende functies: IVerwarmen, IAfkoelen, IStoomVerwarmen, IWaterDoseren). In de interface vinden we steeds de functie als methode terug (met return type void).

Creëer de 3 types van ketels. Gebruik overerving om gemeenschappelijke properties (inhoud type int en temperatuur type int) te implementeren. De constructors van de drie types ketels krijgen de inhoud als parameter mee. De temperatuur blijft op de defaultwaarde staan.

Demonstreer je code door 6 ketels te instantiëren. Zet de code hiervoor in DemonstreerGrootkeuken:

Ketel 1 : Stoomketel met capaciteit 300l

Ketel 2 : Stoomketel met capaciteit 300l

Ketel 3 : Ketel zonder doseren met capaciteit 150l

Ketel 4 : Ketel zonder doseren met capaciteit 300l

Ketel 5 : Ketel met doseren met capaciteit 200l

Ketel 6 : Ketel met doseren met capaciteit 150l

Verwarm ketel 1 tot 100 graden Celcius… zie interactie:

Voorbeeldinteractie

h17-Rooster-stap1

Functionele analyse

We schrijven een kalender. Hierop kunnen we verschillende zaken plaatsen: afspraken en taken. Beide werken anders, maar beide nemen wel een zekere hoeveelheid tijd in beslag.

Technische analyse

 • Schrijf twee klassen, Afspraak en Taak

 • Voor een afspraak moet je volgende zaken bijhouden:

  • de tijd om je naar de afspraak te verplaatsen (een TimeSpan)

  • de tijd om terug te komen (een TimeSpan)

  • de duur van de afspraak (een TimeSpan)

  • een omschrijving (een string)

 • Voor een taak moet je volgende zaken bijhouden:

  • de werktijd die je nodig zal hebben (een TimeSpan)

  • een omschrijving (een string)

Beide hebben constructoren die de hierboven genoemde parameters in volgorde bevatten.

Zowel afspraken als taken zijn roosterbaar op een kalender. Dit maak je mogelijk door hen allebei te voorzien van de IRoosterbaar interface. Deze omvat:

 • een read-only property Tijdsduur die een TimeSpan teruggeeft

  • voor een afspraak is dit de som van de verplaatsingstijd en de duur van de afspraak

  • voor een taak is dit gewoon de duur van de taak

 • een read-only property Omschrijving die een string teruggeeft

  • voor een taak kan je gewoon de bestaande property gebruiken

  • voor een afspraak geef je de bestaande omschrijving, gevolgd door de tekst (inclusief verplaatsing)

Test uit met volgende code, die je DemonstreerIRoosterbaar noemt (in de klasse voor dit labo).

IRoosterbaar blok1 = new Afspraak(new TimeSpan(0,20,0),new TimeSpan(1,0,0),new TimeSpan(0,20,0), "tandarts");
IRoosterbaar blok2 = new Taak(new TimeSpan(2,0,0),"dagelijkse oefeningen OOP");
System.Console.WriteLine($"Totale kalendertijd: {(blok1.Tijdsduur + blok2.Tijdsduur).Hours}u{(blok1.Tijdsduur + blok2.Tijdsduur).Minutes}m");

Voorbeeldinteractie

Totale kalendertijd: 3u40m

h17-Rooster-stap2

Functionele analyse

We willen onze taken en afspraken nu echt kunnen inplannen op een interactieve kalender.

Technische analyse

 • Schrijf een klasse Kalender. Een kalender heeft een naam en koppelt tijdstippen aan roosterbare gebeurtenissen. Enkel de naam wordt meegegeven bij constructie. Voor de koppeling gebruik je een Dictionary<DateTime,IRoosterbaar>.

 • Een Kalender heeft een methode VoegToe. Deze vraagt eerst om wat voor gebeurtenis het gaat (Taak of Afspraak) en vraagt dan om alle properties van dit type object. Daarna vraagt ze: "Wanneer moet dit geroosterd worden"? Ten slotte wordt het roosterbare object geassocieerd met dit tijdstip. Let op: voor een afspraak vraag je wanneer de afspraak zelf geroosterd moet worden, maar rooster je vanaf het moment dat je moet vertrekken naar de afspraak.

Voorbeelduitvoering

Schrijf zelf een methode DemonstreerKalender1. Deze vraagt maakt een kalender met naam "DemonstratieKalender" en vraagt de gebruiker objecten toe te voegen tot hij niet meer wil doorgaan. Daarna wordt de inhoud van de kalender getoond.

h17-Rooster-stap3

Functionele analyse

Onze code is te sterk gekoppeld. Om Kalender te schrijven, hebben we code moeten schrijven om beide soorten objecten in te lezen. Als we nog meer tijdsblokken willen inbouwen (bijvoorbeeld QualityTime), moeten we Kalender verder uitbreiden.

Technische analyse

Voorzie Taak en Afspraak van een constructor zonder parameters. Voorzie de interface IRoosterbaar van een methode Initialiseer en van een methode RoosterOm(DateTime referentiepunt). De methode Initialiseer vraagt alle gegevens voor een object van dat type en stelt ze in. De methode RoosterOm bepaalt uit het referentiepunt wanneer de kalender moet worden ingeblokt.

We werken met een constructor zonder parameters, gevolgd door initialisatie, omdat we geen statische methoden kunnen toevoegen aan een interface. Er zijn elegantere oplossingen, maar we willen niet te ver afwijken van de koers.

Voorbeeldinteractie

Deze ziet eruit zoals hierboven, maar de demonstratiecode is nu:

public void VoegToeLosgekoppeld() {
  System.Console.WriteLine("Om wat voor object gaat het?");
  System.Console.WriteLine("1. Afspraak");
  System.Console.WriteLine("2. Taak");
  IRoosterbaar item;
  DateTime begin;
  int antwoord = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  if (antwoord == 1) {
    item = new Afspraak();
  }
  else {
    item = new Taak();
  }
  item.Initialiseer();
  System.Console.WriteLine("Wanneer moet dit geroosterd worden?");
  begin = Convert.ToDateTime(Console.ReadLine(), new CultureInfo("nl-BE"));
  this.Rooster[item.RoosterOm(begin)] = item;
}

Merk op dat je maar een heel kleine aanpassing zou moeten doen om Kalender uit te breiden met bijvoorbeeld QualityTime. Die klasse zou door iemand anders geschreven mogen worden.

SchoolAdmin project: sorteren volgens criteria

Functionele analyse

We willen graag de data in ons systeem gesorteerd weergeven. We willen de gebruiker de keuze geven om te sorteren op verschillende manieren. Dit ben je ongetwijfeld gewoon van op webwinkels waar je kan sorteren volgens prijs, productnaam,...

Technische analyse

 • Om dit klaar te spelen, heb je een klasse nodig die de IComparer<T> interface implementeert. Deze interface bestaat al. Je hoeft hem niet te schrijven. Je moet hem alleen implementeren.

 • Bijvoorbeeld, om studenten op naam te sorteren, kan je een StudentenVolgensNaamComparer schrijven die IComparer<Student> implementeert.

 • Deze interface bevat één methode Compare(T,T). Deze vergelijkt twee objecten van één type.

  • Als het eerste argument voor het tweede gesorteerd moet worden, geeft de methode een negatief getal terug.

  • Als het eerste argument na het tweede gesorteerd moet worden, geeft de methode een positief getal terug.

  • Als het niet uitmaakt, geeft ze 0 terug.

 • Door een instantie van een IComparer als argument mee te geven aan Sort, kan je sorteren op basis van de implementatie van Compare.

 • Voeg hiermee volgende functionaliteit toe aan je systeem:

  • Een methode Student.ToonStudenten die je kan oproepen vanaf het keuzemenu

   • Bij het tonen van studenten, moet de gebruiker kunnen kiezen om ze te tonen in stijgende of dalende alfabetische volgorde.

   • null zou niet mogen voorkomen, maar je mag dit altijd vooraan zetten in om het even welke lijst objecten

  • Een methode Cursus.ToonCursussen die je kan oproepen vanaf het keuzemenu

   • Bij het tonen van cursussen, moet de gebruiker kunnen kiezen om ze te tonen volgens cursusnaam van A naar Z of volgens oplopend aantal studiepunten.

   • Voorzie een ToString die de titel van de cursus toont, gevolgd door het aantal studiepunten tussen haakjes om te controleren of alles werkt

   • null zou niet mogen voorkomen, maar je mag dit altijd vooraan zetten in om het even welke lijst objecten

Voorbeeldinteractie

SchoolAdmin project: data export naar CSV

Functionele analyse

We zouden graag alle entiteiten in ons systeem in één beweging kunnen exporteren naar CSV-formaat. Zo kunnen we makkelijk heel ons systeem voorzien van een backup zonder al te veel code. We zullen dit hier doen voor enkele entiteittypes, maar niet allemaal, om ons niet te verliezen in de details.

Technische analyse

Schrijf een interface ICSVSerializable. Deze bevat één objectmethode zonder parameters, namelijk ToCSV. Het return type is string.

Deze interface wordt geïmplementeerd door Persoon en door Cursus. Voor elk object tonen we steeds eerst de naam van de klasse waartoe het object behoort, gevolgd door puntkomma, gevolgd door het Id van het object.

Voor een persoon tonen we daarna (met telkens puntkomma's tussen):

 • de naam tussen dubbele aanhalingstekens

 • de geboortedatum

Voor personeel tonen we verder voor elke taak:

 • de omschrijving van die taak tussen dubbele aanhalingstekens

 • de hoeveelheid werk die in die taak kruipt

Voor lectoren tonen we ook per cursus:

 • het Id van de cursus

 • het aantal uren voor die cursus

Voor studenten tonen we ook per entry in het dossier:

 • de datum

 • de tekst tussen dubbele aanhalingstekens

Voor cursussen tonen we ten slotte ook de titel tussen aanhalingstekens en het aantal studiepunten.

Om zeker te zijn dat een datum op elke machine op dezelfde manier wordt voorgesteld, mag je hem zo omzetten naar een string: Geboortedatum.ToString(new CultureInfo("nl-BE"))

Dit garandeert dat de Vlaamse voorstellingswijze voor een datum wordt gebruikt.

Tip: gebruik overerving om de gemeenschappelijke aspecten niet telkens opnieuw te schrijven. Je kan dit ofwel doen via base.ToCSV ofwel met een hulpmethode die de serialisatie van het gedeelte van de ouderklasse afhandelt. De eerste aanpak levert je minder methodes, de tweede kan voorkomen dat je vergeet de methode af te werken in de kindklassen.

Voorbeeldinteractie

Last updated