NullReference exception

Null en NullReferenceException

Zoals nu duidelijk is bevatten variabelen van een reference type steeds een referentie naar een object. Maar wat als we dit schrijven:

Student stud1;
// Visual Studio staat niet toe een programme met deze code uit te voeren
// maar je kan het via command line wel doen
stud1.Naam = "Test";

Dit zal een fout geven. stud1 bevat namelijk nog geen referentie. Maar wat dan wel?

Deze variabele bevat de waarde null . Dit is de defaultwaarde voor reference types. Met andere woorden, als je een reference type declareert en niet initialiseert, zal de waarde null zijn.

NullReferenceException

Een veel voorkomende foutboodschap tijdens de uitvoer van je applicatie is de zogenaamde NullReferenceException . Deze zal optreden wanneer je code een member (attribuut, methode of property) van null probeert op te vragen.

Laten we dit eens simuleren:

Student stud1 = null;
Console.WriteLine(stud1.Name);

Dit zal resulteren in volgende foutboodschap:

We moeten in dit voorbeeld expliciet = null plaatsen daar Visual Studio slim genoeg is om je te waarschuwen voor eenvoudige potentiële NullReference fouten en je code anders niet zal compileren.

NullReferenceException voorkomen

Je kan NullReferenceException voorkomen door na te gaan dat een object verschillend is van null vooraleer je een van de members van dit object probeert te gebruiken. Bijvoorbeeld, met een klasse Auto:

static void Main() {
  Auto auto1 = new Auto();
  Auto auto2 = null;
  Console.WriteLine($"{auto1.GeefKilometerstand()}km");
  if (!(auto2 is null)) {
    Console.WriteLine($"{auto2.GeefKilometerstand()}km");
  }
  else {
    Console.WriteLine($"auto2 heeft geen waarde, kilometerstand opvragen zou crashen");
  }
}

Deze code zal niet crashen. Als je de WriteLine uitvoert zonder if, zal het programma wel crashen met een NullReferenceException.

Waarom is null en niet == null? Die vraag leidt ons te ver. Meestal zal == null ook werken, maar == kan aangepast worden om anders te werken dan gewoonlijk. is is dus betrouwbaarder.

Last updated