Overerving intro

Overerving

Overerving (inheritance) laat ons toe om klassen te specialiseren vanuit een reeds bestaande basisklasse. Wanneer we een klasse van een andere klasse overerven dan zeggen we dat deze nieuwe klasse een child-klasse of sub-klasse is van de bestaande parent-klasse of super-klasse.

De child-klasse kan alles wat de parent klasse kan, maar de nieuwe klasse kan nu ook extra specialisatie code krijgen. Deze kan extra methodes voorzien of kan de werking van bestaande methodes aanpassen.

Is-een relatie

Wanneer twee klassen met behulp van een "x is een y"-relatie kunnen beschreven worden dan weet je dat overerving mogelijk.

 • Een paard is een dier (paard = child-klasse, dier= parent-klasse)

 • Een tulp is een plant

Inheritance in C#

Overving duid je aan met behulp van het dubbele punt bij de klassedefinitie:

Een voorbeeld:

class Paard : Dier
{
  public void Hinnik(){
   Console.WriteLine("Hihihihiii");
  }
}

class Dier
{
  public void Eet()
  {
  //...
  }
}

Objecten van het type Dier kunnen enkel de Eet-methode aanroepen. Objecten van het type Paard kunnen de Eet-methode aanroepen én ze hebben ook een methode Hinnik():

Dier aDier = new Dier();
Paard bPaard = new Paard();
aDier.Eet();
bPaard.Eet();
bPaard.Hinnik();
aDier.Hinnik(); // compilatiefout!

Transitiviteit

Overerving in C# is transitief, dit wil zeggen dat de child-klasse niet alleen overerft van haar ouderklasse, maar ook van grootouderklassen enzovoort. Je zou bijvoorbeeld een subklasse Pony van de klasse Paard kunnen toevoegen. Een Pony is een Paard en een Paard is een Dier, dus een Pony is ook een Dier en heeft bijvoorbeeld een methode Eet.

UML

In UML-klassediagram zien deze relaties er zo uit:

De ervende klasse verwijst met een gesloten, maar niet-ingekleurde pijl naar de geërfde klasse. Deze pijlen worden soms bovenop elkaar getekend, zoals bij de relaties tussen Hond, Paard en Dier: zowel Hond als Paard erven van Dier.

Last updated