Oefeningen

Richtlijnen

Structuur oefeningen

Vanaf hier veronderstellen we dat je in één groot project werkt dat één klasse Program heeft. Deze klasse heeft een Main methode die een keuzemenu opstart. Oefeningen rond eenzelfde topic worden (statische) methodes van één klasse met een methode ToonSubmenu, die je een menu toont van alle oefeningen over dat topic en die je toestaat een oefening naar keuze te testen. Dit wordt uitgelegd in de eerste oefening.

Oefening: H10-voorbereiding

Leerdoelen

 • een ordelijke menustructuur voor je code voorzien

Functionele analyse

We willen dat we alle oefeningen die we in dit vak maken op een ordelijke manier kunnen opstarten. We doen dit door een keuzemenu met twee niveaus te voorzien: de gebruiker kan elke reeds geschreven oefening uitvoeren door eerst het algemene onderwerp aan te geven en vervolgens de specifieke oefening.

Technische analyse

 • Laat in je Main methode een lijst van alle topics zien waarover oefeningen gemaakt zijn. In het begin is dit enkel DateTime. De gebruiker kan een topic aanduiden door een nummer in te geven, want voor elk topic staat ook een nummer.

 • Gebruik een switch op de gebruikersinput om te bepalen van welk topic de ToonSubmenu methode moet worden opgeroepen. Deze methode heeft return type void en geen parameters.

 • Voorzie een eerste klasse, DateTimeOefeningen, met deze methode ToonSubmenu. Totdat je oefeningen hebt om te demonstreren, toont ToonSubmenu gewoonweg de tekst "Er zijn nog geen oefeningen over dit topic".

 • Indien er wel oefeningen zijn (deze oefening moet je dus updaten naarmate je vordert), wordt elke reeds geprogrammeerde oefening genummerd en getoond en kan de gebruiker kiezen om deze uit te voeren.

 • Nadat een oefening getest is, kan je opnieuw een topic en een oefening kiezen. Het programma eindigt nooit.

Voorbeeldinteractie

Dit is maar een voorbeeld! De getoonde topics en oefeningen gaan afhangen van wat je al gedaan hebt.

Welkom bij de demo Objectgeoriënteerd Programmeren!
Topic van de uit te voeren oefening?
1. DateTime
2. Properties en access modifiers
> 1
Uit te voeren oefening?
1. H10-dag-van-de-week
2. H10-ticks-sinds-2000
3. H10-schrikkelteller
> 2
Sinds 1 januari 2000 zijn er (...) ticks voorbijgegaan.
Topic van de uit te voeren oefening?
(...)

Oefening: H10-dag-van-de-week

Leerdoelen

 • aanmaken van DateTime objecten

 • formatteren van DateTime objecten

Functionele analyse

We willen voor een willekeurige datum kunnen bepalen welke dag van de week het is.

Technische analyse

 • je moet eerst de dag, maand en jaar opvragen en een DateTime aanmaken

 • daarna moet je laten zien over welke dag van de week het gaat

  • gebruik hiervoor formattering van een DateTime

  • laat ook de datum zelf zien in een formaat dat leesbaar is voor de gebruiker

  • als je computer niet volledig ingesteld is op Belgisch Nederlands, kan het resultaat er wat anders uitzien.

 • maak deze methode toegankelijk via ToonSubmenu van de klasse DateTimeOefeningen

 • noem de methode waarin je dit schrijft WeekdagProgramma

Voorbeeldinteractie

Welke dag?
> 14
Welke maand?
> 2
Welk jaar?
> 2020
14 februari 2020 is een vrijdag.

Oefening: H10-ticks-sinds-2000

Leerdoelen

 • aanmaken van DateTime objecten

Functionele analyse

We willen weten hoe veel fracties van een seconde al verlopen zijn sinds het begin van de jaren 2000.

Technische analyse

 • .NET stelt deze fracties (1 / 10000 milliseconden) voor als "ticks"

 • We willen weten hoe veel ticks er voorbijgegaan zijn sinds het absolute begin van het jaar 2000

 • maak deze methode toegankelijk via ToonSubmenu van de klasse DateTimeOefeningen

 • Noem de methode waarin je dit schrijft Ticks2000Programma

Voorbeeldinteractie

Sinds 1 januari 2000 zijn er (hier wordt het aantal getoond) ticks voorbijgegaan.

Oefening: H10-schrikkelteller

Leerdoelen

 • gebruik van een statische methode

Functionele analyse

We willen bepalen hoe veel schrikkeljaren er zijn tussen 1799 en 2021.

Technische analyse

 • implementeer zelf geen logica voor schrikkeljaren, maar laat dit over aan de klassen DateTime

 • maak gebruik van een statische methode van deze klasse

 • maak deze methode toegankelijk via ToonSubmenu van de klasse DateTimeOefeningen

 • noem je methode SchrikkeljaarProgramma

Voorbeeldinteractie

Er zijn (hier wordt het aantal getoond) schrikkeljaren tussen 1799 en 2021.

Oefening: H10-simpele-timing

Leerdoelen

 • eenvoudig code leren timen

 • gebruiken van DateTime

 • herhaling arrays

Functionele analyse

We zijn benieuwd hoe lang het duurt een array van 1 miljoen ints te maken en op te vullen met de waarden 1,2,...

Technische analyse

 • Bepaal het tijdstip voor en na aanmaken van de array.

 • Vul de array in met een for-lus.

 • maak deze methode toegankelijk via ToonSubmenu van de klasse DateTimeOefeningen

 • Noem de methode waarin je dit schrijft ArrayTimerProgramma

Voorbeeldinteractie

Het duurt (hier wordt het aantal getoond) milliseconden om een array van een miljoen elementen aan te maken en op te vullen met opeenvolgende waarden.

Oefening: H10-verjaardag-v2

Leerdoelen

 • leren werken met objecten

 • gebruik maken van properties en methodes

Functionele analyse

We zullen het programma uit om het aantal dagen tot een verjaardag te bepalen (uit de theorie) aanpassen zodat het aantal dagen tot de volgende verjaardag wordt getoond. Dit betekent dat er nooit 0 dagen tot een verjaardag zijn, maar in extreme gevallen duizenden dagen kunnen over gaan (bijvoorbeeld: van 29 februari 1996 tot 29 februari 2004).

Technische analyse

Je moet één geval toevoegen, namelijk het geval waarin het oude programma 0 dagen tot de volgende verjaardag zou geven.

Noem je methode VerjaardagProgramma. Maak deze methode toegankelijk via ToonSubmenu van de klasse DateTimeOefeningen

Oefening: H10-Getallencombinatie

Leerdoelen

 • werken met klassen en objecten

 • instantieattributen

 • instantiemethoden

Functionele analyse

Dit programma geeft op basis van de input van twee getallen de som van beide getallen, het verschil, het product en de deling. In het laatste geval en indien er een deling door nul zou worden uitgevoerd, wordt dit woordelijk weergegeven.

Technische analyse

Voorzie voor volgende oefening eerst een nieuwe submenuklasse met als naam EigenObjectOefeningen.

Maak een eigen klasse GetallenCombinatie in een eigen file, GetallenCombinatie.cs. Deze klasse bevat 2 getallen (type int). Er zijn 4 methoden, die allemaal een double teruggeven:

 • Som: geeft som van beide getallen weer

 • Verschil: geeft verschil van beide getallen weer

 • Product: geeft product van beide getallen weer

 • Quotient: geeft deling van beide getallen weer. Print "Fout" naar de console indien je zou moeten delen door 0 en voer dan de deling uit. Wat er dan gebeurt, is niet belangrijk.

Gebruik public attributen Getal1 en Getal2. Plaats onderstaande code in een publieke statische methode van EigenObjectOefeningen met naam DemonstreerOperaties met return type void:

GetallenCombinatie paar1 = new GetallenCombinatie();
paar1.Getal1 = 12;
paar1.Getal2 = 34;
Console.WriteLine("Paar:" + paar1.Getal1 + ", " + paar1.Getal2);
Console.WriteLine("Som = " + paar1.Som());
Console.WriteLine("Verschil = " + paar1.Verschil());
Console.WriteLine("Product = " + paar1.Product());
Console.WriteLine("Quotient = " + paar1.Quotient());

Zorg dat je DemonstreerOperaties kan oproepen via het submenu van EigenObjectOefeningen.

Voorbeeldinteractie(s)

Paar: 12, 34
Som = 46
Verschil = -22
Product = 408
Quotient = 0,352941176470588

Oefening: H10-StudentKlasse

Deze oefening veronderstelt dat je de theoriefilmpjes hebt gevolgd en dat je daar de klasse Student al hebt aangemaakt in een SchoolAdmin project.

Leerdoelen

 • werken met klassen en objecten

 • opstart van het project

Functionele analyse

Dit programma vraagt om de naam en leeftijd van een student. Vervolgens worden de punten voor 3 vakken gevraagd, waarna het gemiddelde wordt teruggegeven.

Technische analyse

Breid je klasse Student uit met een tweede array CursusResultaten. Voorzie ook een methode Kwoteer om een cijfer aan een cursus met een bepaalde index toe te kennen. Signaleer ongeldige waarden met een Console.WriteLine("Ongeldig cijfer!"). Je kan ook nooit een cijfer boven 20 behalen.

Voeg aan de klasse een methode Gemiddelde() toe. Deze berekent het gemiddelde van de niet-null cursussen als double.

Maak het return type van BepaalWerkbelasting ook een byte.

Voeg ook een methode ToonOverzicht toe, die de persoonsgegevens en behaalde cijfers voor elke student toont. Kijk naar de voorbeeldinteractie voor de juist voorstellingswijze.

Test je programma door een statische methode (in de klasse Student), DemonstreerStudenten te voorzien, die twee studenten aanmaakt via variabelen student1, student2. Elke student is ingeschreven voor minstens drie vakken die je zelf kiest en krijgt een geldig cijfer (naar keuze) voor elk vak, een naam en een geldige leeftijd. Vervolgens wordt van elke student de ToonOverzicht-methode opgeroepen. In je Main-methode voorzie je een (niet-genest) keuzemenu dat vraagt wat je wil doen en op dit moment is de enige optie DemonstreerStudenten uitvoeren.

Een overzicht van de klasse na al deze wijzigingen:

Voorbeeldcode om de eerste student aan te maken:

Student student1= new Student();
student1.Geboortedatum = new DateTime(2001,1,3);
student1.Naam = "Said Aziz";
student1.RegistreerVoorCursus("Communicatie");
student1.CursusResultaten[0] = 12;
student1.RegistreerVoorCursus("Programmeren");
student1.CursusResultaten[1] = 15;
student1.RegistreerVoorCursus("Webtechnologie");
student1.CursusResultaten[2] = 13;
student1.ToonOverzicht();

Voorbeeldinteractie(s)

Wat wil je doen?
1. DemonstreerStudenten uitvoeren
> 1
Said Aziz, 20 jaar

Cijferrapport:
**********
Communicatie:       12
Programmeren:       15
Webtechnologie:      13
Gemiddelde:        13.3

Mieke Vermeulen, 21 jaar

Cijferrapport:
**********
Communicatie:       13
Programmeren:       16
Databanken:        14
Gemiddelde:        14.3

Commit je aanpassingen na deze oefening!

Oefening: H10-Cursus

Deze klasse hoort bij het SchoolAdmin project.

Leerdoelen

 • werken met klassen en objecten

 • opstart van het project

 • arrays van objecten maken

Functionele analyse

We zullen studenten groeperen in cursussen. Bij elke cursus horen op dit moment exact twee studenten.

Technische analyse

Werk verder in het SchoolAdmin project. Maak in dit nieuw project een nieuwe klasse Cursus in een file Cursus.cs. Deze klasse heeft twee attributen: Studenten en Titel. Studenten is een array van Student-objecten. De initiële waarde voor dit attribuut is een array met een capaciteit van 2 studenten. Titel is gewoonweg een string. Cursus heeft ook een methode ToonOverzicht die de titel van de cursus toont, gevolgd door de namen van alle studenten die de cursus volgen.

Test je programma door een statische methode (in de klasse Cursus), DemonstreerCursussen te voorzien, die vier cursussen ("Communicatie", "Databanken", "Programmeren" en "Webtechnologie") aanmaakt via variabelen communicatie, programmeren, webtechnologie en databanken. Maak ook twee studenten aan (dezelfde als in DemonstreerStudenten) en maak hen lid van de cursussen waarvoor ze een cijfer hebben (zie voorbeeldinteractie van de vorige oefening). Toon tenslotte voor elke cursus het overzicht via ToonOverzicht. De methode DemonstreerCursussen kan ook opgeroepen worden via het keuzemenu in Main.

Je klasse Cursus ziet er uiteindelijk zo uit:

Voorbeeldinteractie(s)

Wat wil je doen?
1. DemonstreerStudenten uitvoeren
2. DemonstreerCursussen uitvoeren
> 2
Communicatie
Said Aziz
Mieke Vermeulen

Databanken
Mieke Vermeulen

Programmeren
Said Aziz
Mieke Vermeulen

Webtechnologie
Said Aziz

Commit je aanpassingen!

Oefening: H10-CursusResultaat

Leerdoelen

 • wegwerken gesynchroniseerde arrays

 • encapsulatie

 • access modifiers

Functionele analyse

De eerdere oefening H10-StudentKlasse gebruikte gesynchroniseerde arrays. We willen deze wegwerken.

Technische analyse

Voorzie een klasse CursusResultaat met twee velden: Naam en Resultaat. Het eerste stelt de naam van de cursus voor, het tweede het behaalde resultaat.

Vervang vervolgens de arrays cursussen en CursusResultaten door één private array van objecten van deze nieuwe klasse met naam cursusResultaten. Vervang RegistreerVoorCursus door RegistreerCursusResultaat om dit mogelijk te maken (met een parameter voor de naam en een parameter voor het cijfer). DemonstreerStudenten moet identiek dezelfde uitvoer blijven produceren als tevoren.

Deze oefening vraagt om veel aanpassingen, maar ze zijn niet zo groot. Hou vooral je hoofd erbij en denk goed na over hoe je elk fout gemarkeerd stukje code kan herschrijven wanneer je de oude arrays hebt verwijderd.

Commit je aanpassingen!

Oefening: H10-Figuren

Leerdoelen

 • werken met klassen en objecten

 • gebruik maken van properties om geldige waarden af te dwingen

Functionele analyse

Dit programma maakt enkele rechthoeken en driehoeken met gegeven afmetingen (in meter) aan, berekent hun oppervlakte en toont deze info aan de gebruiker. De rechthoeken en driehoeken die worden aangemaakt, zijn al gecodeerd in het programma. De gebruiker hoeft dus niets anders te doen dan het programma te starten.

Technische analyse

Er is een klasse Rechthoek met full properties Breedte en Hoogte en een klasse Driehoek met Basis en Hoogte. Je programma maakt de figuren die hierboven beschreven worden aan met beginwaarde 1.0 voor elke afmeting en stelt daarna hun afmetingen in via de setters voor deze properties. De oppervlakte wordt bepaald in een read-only property (dus met alleen een getter en geen setter). Deze heet Oppervlakte en is van het type double.

Indien om het even welk van deze properties wordt ingesteld op 0 of minder, signaleer je dit via de code Console.WriteLine($"Het is verboden een (afmeting) van (waarde) in te stellen!") (zie voorbeeldcode).

De wiskundige formule voor de oppervlakte van een driehoek is basis * hoogte / 2.

Schrijf de voorbeelden uit in een static methode DemonstreerFiguren van de klasse EigenObjectOefeningen.

Voorbeeldinteractie(s)

(Er worden twee rechthoeken en twee driehoeken aangemaakt. De afmetingen van de eerste rechthoek worden eerst op -1 en 0 ingesteld. Daarna krijgen ze de waarden die je ziet in het bericht hieronder. Formatteer ook met 1 cijfer na de komma.)

Het is verboden een breedte van -1 in te stellen!
Het is verboden een breedte van 0 in te stellen!
Een rechthoek met een breedte van 2,2m en een hoogte van 1,5m heeft een oppervlakte van 3,3m².
Een rechthoek met een breedte van 3m en een hoogte van 1m heeft een oppervlakte van 3m².
Een driehoek met een basis van 3m en een hoogte van 1m heeft een oppervlakte van 1,5m².
Een driehoek met een basis van 2m en een hoogte van 2m heeft een oppervlakte van 2m².

Last updated