Interpolatie met formattering

Via stringinterpolatie schrijf je je string min of meer zoals hij er uiteindelijk moet uitzien, maar vervang je de niet-letterlijke delen door geformatteerde waarden. Dit levert een goed leesbaar resultaat.

Door het $-teken VOOR de string te plaatsen geef je aan dat alle delen in de string die tussen accolades staan als code mogen beschouwd worden. Een voorbeeld maakt dit duidelijk:

string name = "Finkelstein";
int age = 17;
string result = $"Ik ben {name} en ik ben {age} jaar oud.";

In dit geval zal dus de inhoud van de variabele name tussen de string op de plek waar nu {name} staat geplaatst worden. Idem voor age. Dit mag, zelfs al is age geen string: hetgeen tussen de accolades staat, wordt altijd intern omgezet naar een string voor het in het resultaat wordt geplaatst. Dit gebeurt via de methode ToString, die voor elk soort data bestaat. Dus eigenlijk wordt het achter de schermen:

string result = $"Ik ben {name.ToString()} en ik ben {age.ToString()} jaar oud.";

Berekeningen doen bij string interpolatie

Je mag eender welke expressie tussen de accolades zetten bij string interpolation. Een expressie is iets dat je kan uitrekenen en dat je een resultaat oplevert. Bijvoorbeeld:

string result = $"Ik ben {name} en ik ben {age+4} jaar oud.";

Alle expressies tussen de accolades zullen eerst uitgevoerd worden voor ze tussen de string worden geplaatst. De uitvoer wordt nu dus: Ik ben Finkelstein en ik ben 17 jaar oud.

Eender welke expressie is toegelaten, dus je kan ook complexe berekeningen of zelfs andere methoden aanroepen:

string result = $"Ik ben {age*age+(3%2)} jaar oud.";

Mooier formatteren

Bij stringinterpolatie kan je ook bepalen hoe de te tonen variabelen en expressies juist weergegeven moeten worden. Je geeft dit aan door na de expressie, binnen de accolades, een dubbelpunt te plaatsen gevolgd door de manier waarop moet geformatteerd worden:

Wil je bijvoorbeeld een kommagetal tonen met maar 2 cijfers na de komma dan schrijf je:

double number = 12.345;
Console.WriteLine($"{number:F2}");

Hier stelt 2 het aantal cijfers na de komma voor. Je kan zelf kiezen om meer of minder cijfers te tonen door het getal aan te passen. Dit voorbeeld is gelijkaardig aan Console.WriteLine(Math.Round(number,2)), maar niet identiek. Dat komt omdat de geformatteerde string verplicht twee cijfers na de komma toont, zelfs als die niets veranderen aan de waarde van het getal. Als je een double zonder formattering weergeeft, worden nullen achteraan niet getoond. Dus voor getallen als 12 of 15.1 of 4.999(met minder dan twee cijfers na de komma na afronding) maakt het een verschil.

Nog enkele nuttige vormen:

 • D5: geheel getal bestaande uit 5 cijfers (123 wordt 00123) (werkt enkel op gehele getallen en je kan het getal 5 vervangen door een positieve waarde naar keuze)

 • C: geldbedrag (12,34 wordt € 12,34: teken van valuta afhankelijk van instellingen pc)

Alle format specifiers staan hier opgelijst. Voor deze cursus volstaat het dat je deze specifiers kent voor de verschillende soorten data.

Je kan je data ook een vaste breedte en uitlijning geven. Dit doe je door meteen na de waarde in kwestie een komma te plaatsen, met daarna de gewenste breedte. De tekst wordt dan rechts gealigneerd. Je kan ook een minteken gebruiken en dan wordt de tekst links gealigneerd. Bijvoorbeeld:

Console.WriteLine($"{"hallo",20} wereld");
Console.WriteLine($"{"hallo",-20} wereld");

Dit levert:

        hallo wereld
hallo        wereld

Dus de tekst "hallo" wordt opgevuld totdat hij in totaal 20 karakters telt. Elke regel telt 27 karakters, want " wereld" is niet mee geformatteerd, maar is gewoon achter de geformatteerde tekst gezet.

Manueel formatteren

Formattering is een handig hulpmiddel, maar het zal niet altijd alle scenario's dekken. In het voorbeeld hierboven is het bijvoorbeeld verplicht een constante waarde te gebruiken. Je kan geen variabele invullen waar 20 staat. Het is bijvoorbeeld ook niet mogelijk tekst te centeren (in plaats van links of rechts uit te lijnen). Dat hoeft geen probleem te zijn: je kan altijd een methode schrijven die tekst op de gewenste manier omzet.

Ingebouwde methodes voor formattering

Via PadLeft en PadRight kan je tekst opvullen tot de gewenste lengte met andere karakters dan een spatie. Bijvoorbeeld, voor hetzelfde effect als eerder:

Console.WriteLine($"{"hallo".PadLeft(20)} wereld");
Console.WriteLine($"{"hallo".PadRight(20)} wereld");

Zoals vaak lever je hiermee wat gemak in voor extra flexibiliteit. Je kan namelijk opvullen met een karakter naar keuze, tot een variabele lengte:

Console.WriteLine("Hoe breed wil je de string?");
int breedte = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine($"{"hallo".PadLeft(breedte,'!')} wereld");
Console.WriteLine($"{"hallo".PadRight(breedte,'!')} wereld");

Eigen methodes voor formattering

Als er geen mehode is om een string juist te tonen, kan je er altijd zelf een maken. Je zorgt dat de string en extra opties zoals de gewenste breedte parameters zijn en je geeft de geformatteerde string terug als resultaat. Er is bijvoorbeeld geen methode om tekst in te korten tot een maximale lengte, maar je kan ze zelf schrijven als volgt:

static string Trunkeer(string input, int lengte) {
  return input.Substring(0, Math.Min(input.Length, lengte));
}

Je zou bijvoorbeeld ook een methode kunnen schrijven om tekst centraal te aligneren.

Last updated