Klassen en objecten in C#

We kunnen in C# geen objecten aanmaken voor we een klasse hebben gedefinieerd dat de algemene eigenschappen (properties én instantievariabelen) en gedrag (methoden) beschrijft van die objecten.

Klasse maken

Een klasse heeft minimaal de volgende vorm:

class ClassName
{

}

De naam die je een klasse geeft moet voldoen aan de identifier regels uit hoofdstuk 2. Het is echter een goede gewoonte om klassenamen altijd met een hoofdletter te laten beginnen.

Volgende code beschrijft de klasse Auto in C#

class Auto
{

}

Binnen het codeblock dat bij deze klasse hoort zullen we verderop dan de werking via properties en methoden beschrijven.

Klassen in Visual Studio toevoegen

Je kan "eender waar" een klasse aanmaken in een project, maar het is een goede gewoonte om per klasse een apart bestand te gebruiken. Dit kan op 2 manieren.

Manier 1:

 • In de Solution Explorer, rechterklik op je project.

 • Kies "Add".

 • Kies "Class..".

 • Geef een goede naam voor je klasse.

Manier 2:

 • Klik in de menubalk bovenaan op "Project".

 • Kies "Add class..." .

Objecten aanmaken

Je kan nu objecten aanmaken van de klasse die je hebt gedefinieerd. Dit kan op alle plaatsen in je code waar je in het verleden ook al variabelen kon declareren, bijvoorbeeld in een methode of je Main-methode.

Je doet dit door eerst een variabele te definiëren en vervolgens een object te instantiëren met behulp van het new keyword. De variabele heeft als datatype Auto:

Auto mijnEersteAuto = new Auto();
Auto mijnAndereAuto = new Auto();

We hebben nu twee objecten aangemaakt van het type Auto die we verderop zouden kunnen gebruiken.

Let goed op dat je dus op de juiste plekken dit alles doet:

 • Klassen maak je aan als aparte bestanden in je project.

 • Objecten creëer je in je code op de plekken waar je deze nodig hebt, bijvoorbeeld in je Main methode bij een Console-applicatie.

De new operator

In het volgende hoofdstuk gaan we kijken wat er allemaal gebeurt in het geheugen wanneer we een object met new aanmaken. Het is echter nu al belangrijk te beseffen dat objecten niet kunnen gemaakt worden zonder new. De new operator vereist dat je aangeeft van welke klasse je een object wilt aanmaken, gevolgd door ronde haakjes (bijvoorbeeld new Student()). We roepen hier een constructor aan (zie verder) die het object in het geheugen zal aanmaken. Vervolgens geeft new een adres terug waar het object zich bevindt. Het is dit adres dat we vervolgens kunnen bewaren in een variabele die links van de toekenningsoperator (=) staat.

Test maar eens wat er gebeurt als je volgende code probeert te compileren:

Auto mijnEersteAuto = new Auto();
Auto mijnAndereAuto;
Console.WriteLine(mijnEersteAuto);
Console.WriteLine(mijnAndereAuto);

Je zal een "Use of unassigned local variable mijnAndereAuto" foutboodschap krijgen. Inderaad, je hebt nog geen object aangemaakt met new en mijnAndereAuto is dus voorlopig een lege doos (het heeft de waarde null).

Dit concept is dus fundamenteel verschillend van de klassieke valuetypes die we al kenden (int, double, enz.). Daar zal volgende code wél werken:

int balans;
Console.WriteLine(balans);

Klassen zijn gewoon nieuwe datatypes

In hoofdstuk 2 leerden we dat er allerlei datatypes bestaan. We maakten vervolgens variabelen aan van een bepaald datatype zodat deze variabele als inhoud enkel zaken kon bevatten van dat ene datatype.

Zo leerden we toen volgende datatypes:

 • Valuetypes zoals int, char en bool.

 • Het enum keyword liet ons toe om een nieuw datatype te maken dat maar een eindig aantal mogelijke waarden (values) kon hebben. Intern bewaarden variabelen van zo'n enum-datatype hun waarde als een int.

 • Arrays waren het laatste soort datatypes. We ontdekten dat we arrays konden maken van eender welk datatype (valuetypes en enums) dat we tot dan kenden.

Wel nu, klassen zijn niet meer dan een nieuw soort datatypes. Kortom: telkens je een klasse aanmaakt, kunnen we in dat project variabelen en arrays aanmaken met dat datatype. We noemen variabelen die een klasse als datatype hebben objecten.

Het grote verschil dat deze objecten zullen hebben is dat ze vaak veel complexer zijn dan de eerdere datatypes die we kennen:

 • Ze zullen meerdere "waarden" tegelijk kunnen bewaren (een int variabele kan maar één waarde tegelijkertijd in zich hebben).

 • Ze zullen methoden hebben die we kunnen aanroepen om de variabele "voor ons te laten werken".

Ik onthoud nu alvast "klassen zijn gewoon een nieuwe vorm van complexere datatypes" dan diegene die ik totnogtoe heb geleerd? Ok?

Correct. Er verandert dus niet veel. Enkel je variabelen worden krachtiger!

Last updated