Strings samenvoegen

Strings samenvoegen

Je kan strings en variabelen samenvoegen tot een nieuwe string op verschillende manieren:

 • +-operator

 • $ string interpolation

 • Of de oude manier: String.Format()

In dit boek verkiezen we manier 2, de string interpolatie. Dit is de meest moderne aanpak.

In de volgende sectie gaan we van volgende informatie uit:

 • Stel dat je 2 variabelen hebt int leeftijd = 13 en string naam = "Finkelstein".

 • We willen de inhoud van deze variabelen samenvoegen in een nieuwe string result die zal bestaan uit de tekst: Ik ben Finkelstein en ik ben 13 jaar oud.

Volgende 3 manieren tonen hoe je steeds tot voorgaande string zal komen.

Manier 1: String samenvoegen met de +-operator

Je kan strings en variabelen eenvoudig bij elkaar 'optellen' zoals we in het begin van dit boek hebben gezien. Ze worden dan achter elkaar geplakt (geconcateneerd).

string result = "Ik ben " + naam + " en ik ben " + leeftijd+ " jaar oud.";

Let er op dat je tussen de aanhalingsteken (binnen de strings) spaties zet indien je het volgende deel niet tegen het vorige stringstuk wilt 'plakken'.

Toch even goed opletten hier. De volgorde van strings met andere types samenvoegen (concateneren) bepaalt wat de uitvoer zal zijn! Kijk zelf:

Console.WriteLine("1"+1+1);
Console.WriteLine(1+1+"1");
Console.WriteLine("1" + (1 + 1));

Geeft als uitvoer:

111
21
12

Was dit de uitvoer die je voorspeld had?

Ook in dit soort code wordt de volgorde van bewerkingen gerespecteerd. De concatenatie gebeurt van links naar rechts en de linkse operand zal steeds bepalen wat het resultaat van de bewerking zal zijn indien er twijfel is. Dit nieuw samengevoegde deel wordt dan de linkse operand voor het volgende deel.

Kijken we dus naar "1"+1+1 dan wordt dit eerst "11"+1 en vervolgens de string "111". Bij 1+1+"1" krijgen we eerste 2+"1", dit geeft vervolgens 21 (aangezien C# niet kan bepalen dat de string iets bevat wat een getal kan zijn, en dus besluit om beide operanden als een string te zien wat altijd de veiligste oplossing is).

Manier 2: String interpolation met $

In de oude dagen van C# gebruikten we String.Format() (zie hierna) om meerdere strings en variabelen samen te voegen tot één string. Het nadeel van de +-operator uit manier 1 is dat je strings erg lang en onleesbaar worden.

Dankzij string interpolation kan dit wel waarbij we het $-teken gebruiken vooraan de string om aan te geven dat specifieke delen van de zin geïnterpoleerd moeten worden

Door het $-teken VOOR de string te plaatsen geef je aan dat alle delen in de string die tussen accolades staan als code mogen beschouwd worden. Een voorbeeld maakt dit duidelijk:

string result = $"Ik ben {naam} en ik ben {leeftijd} jaar oud.";

In dit geval zal de inhoud van de variabele naam tussen de string op de plek waar nu {naam} staat geplaatst worden. Idem voor leeftijd. Zoals je kan zien is dit veel meer leesbare code dan de eerste manier.

Het resultaat zal dan worden: Ik ben Finkelstein en ik ben 13 jaar oud.

Berekeningen doen bij string interpolatie

Je mag eender welke expressie tussen de accolades zetten bij string interpolation, denk maar aan:

string result = $"Ik ben {naam} en ik ben {leeftijd+4} jaar oud.";

Alle expressies tussen de accolades zullen eerst uitgevoerd worden voor ze tussen de string worden geplaatst. De uitvoer wordt nu dus: Ik ben Finkelstein en ik ben 17 jaar oud.

Eender welke expressie is toegelaten, dus je kan ook complexe berekeningen of zelfs andere methoden aanroepen:

string result = $"Ik ben {leeftijd*leeftijd+(3*2)} jaar oud.";

Uiteraard mag je dit dus ook gebruiken wanneer je eenvoudigere zaken naar het scherm wenst te sturen gebruik makende van Console.WriteLine en interpolatie:

Console.WriteLine($"3 maal 9 is {3*9}");

Mooier formatteren

Zowel bij string interpolation (manier 2) als de manier hierna kan je ook bepalen hoe de te tonen variabelen en expressies juist weergegeven moeten worden. Je geeft dit aan door na de expressie, binnen de accolades, een dubbelpunt te plaatsen gevolgd door de manier waarop moet geformatteerd worden.

Wil je bijvoorbeeld een kommagetal tonen met maar 2 cijfers na de komma dan schrijf je:

double number = 12.345;
Console.WriteLine($"{number:F2}");

Er zal 12.35 op het scherm verschijnen. F2 geeft aan dat je een float wilt met 2 beduidende cijfers na de komma.

Merk op dat bij string formatting er afgerond wordt.

Nog enkele nuttige vormen:

 • D5: toon een geheel getal als een 5 cijfer getal (123 wordt 00123) (werkt uiteraard enkel op gehele getallen!)

 • E2: wetenschappelijke notatie met 2 cijfers precisie (12000000 wordt 1,20E+007 i.e. "1 komma 2 maal tien tot de zevende")

 • C: geldbedrag (12,34 wordt $ 12,34 : teken van valuta afhankelijk van instellingen pc). Het euro teken zal als een ? getoond worden. In de volgende sectie tonen we hoe je dit kan oplossen.

Alle overige format specifiers staan hier opgelijst: docs.microsoft.com/dotnet/standard/base-types/standard-numeric-format-strings.

Een andere eenvoudige manier om strings te formatteren is door middel van een soort masker bestaande uit 0'n. Dit ziet er als volgt uit:

double number = 12.345;
Console.WriteLine($"{number:0.00}");

We geven hierbij aan dat de variabele tot 2 cijfers na de komma moet getoond worden. Indien deze maar 1 cijfer na de komma bevat dan deze toch met twee cijfers getoond worden. Volgende voorbeeld toont dit:

double number = 12.3;
Console.WriteLine($"{number:0.00}");

Er zal 12,30 op het scherm verschijnen.

Je kan dit masker ook gebruiken om te verplichten dat getallen bijvoorbeeld steeds met minimum 3 cijfers voor de komma getoond worden. Volgende voorbeeld toont dit:

double number = 12.3;
double number2 = 99999.3;
Console.WriteLine($"{number:000.00}");
Console.WriteLine($"{number2:000.00}");

Geeft als uitvoer:

012.30
99999.30

Manier 3: String.Format()

String interpolatie met het $-teken is een nieuwe C# aanwinst. Je zal echter geregeld documentatie en online code tegenkomen die nog met String.Format werkt (ook zijn er nog zaken waar het te verkiezen is om String.Format te gebruiken i.p.v. 1 van vorige manieren). Om die reden bespreken we dit nog in dit boek.

String.Format is een ingebouwde methode die string-interpolatie toelaat op een iets minder intuïtieve manier, als volgt:

string result = String.Format("Ik ben {0} en ik ben {1} jaar.", naam, leeftijd);

Het getal tussen de accolades geeft telkens aan de hoeveelste parameter na de string hier in de plaats moet gezet worden (0= de eerste, 1= de tweede, enz). De eerste parameter is naam, de tweede is leeftijd.

Volgende code zal een ander resultaat geven:

string result = String.Format("Ik ben {1} en ben {1} jaar.", naam, leeftijd);

Namelijk: Ik ben 13 en ik ben 13 jaar oud.

Je kan deze vorm van formateren ook toepassen in Console.WriteLine zonder dat je expliciet String.Format hiervoor moet aanroepen:

Console.WriteLine("Gratis formateren. {0} maal hoera voor .NET!", 3);

Wanneer we in hoofdstuk 8 arrays uit de doeken gaan doen zal je ontdekken dat alles in de digitale wereld begint te tellen vanaf 0, en niet 1 zoals wij gewend zijn. Het eerste element in een lijst, zoals hier boven, heeft daarom index 0, het tweede 1, enz.

Optellen van char variabelen

We hebben al gezien dat intern een char als een geheel getal (de UNICODE) wordt voorgesteld. Stel dat we volgende char-variabelen aanmaken.

char letter1 = 'A';
char letter2 = 'B';

Bij string mogen we de +-operator gebruiken om 2 strings aan elkaar te plakken. Bij char mag dat niet! Of beter, dit mag maar zal niet het resultaat geven dat je mogelijk verwacht wanneer je voor het eerst hiermee leert werken. Oordeel zelf:

Console.WriteLine(letter1 + letter2);

Wanneer je deze code uitvoert dan krijg je 131 te zien (en dus niet "AB" zoals je misschien had verwacht).

Had je dit verwacht? Denk eraan dat het char-type z’n waarde als getallen bijhoudt, de zogenaamde UNICODE-voorstelling van het karakter. Als de compiler het volgende ziet staan:

letter1 + letter2

dan zal de compiler deze twee waarden letterlijk optellen en het nieuw verkregen getal als resultaat geven:

 • De UNICODE-voorstelling van A is 0x041 oftewel 65. In het geheugen staat dus het geheel getal 65.

 • B wordt voorgesteld door 66.

 • Als we dus de variabelen letter1 en letter2 optellen geeft dit 131.

Je zou misschien verwachten dat C# vervolgens het element op plaats 131 in de UNICODE tabel zou tonen. Dat is niet zo: omdat de + operator niet is gedefinieerd voor het char datatype maar wel voor het int datatype, besluit de compiler om de twee operanden (letter1 en letter2) als int operanden te hanteren. Aangezien int+int een int als resultaat geeft, krijgen we dus 131 op het scherm en niet het UNICODE element 131 (we zien in het volgende hoofdstuk hoe je dit wel kunt doen).

Last updated