Static

Herinner je dat we bij de definitie van een klasse het volgende schreven: "95% van de tijd zullen we in dit boek de voorgaande definitie van een klasse beschrijven, namelijk de blauwdruk voor de objecten die er op gebaseerd zijn. Je zou kunnen zeggen dat de klasse een fabriekje is dat objecten kan maken. Echter, wanneer we het static keyword zullen bespreken gaan we ontdekken dat heel af en toe een klasse ook als een soort object door het leven kan gaan. " Laten we hier eens dieper op ingaan.

Je hebt het keyword static al een paar keer zien staan aan de start van methodesignaturen. Maar vanaf hoofdstuk 9 werd er dan weer nadrukkelijk verteld géén static voor methoden in klassen te plaatsen. Wat is het nu?

Bij klassen en objecten duidt static aan dat een methode of variabele "gedeeld" wordt over alle objecten van die klasse. Wanneer je het keyword ergens voor plaatst (voor een methode, variabele, property, etc) dan kan je dit element aanroepen zonder dat je een instantie van die klasse nodig hebt.

static kan op verschillende plaatsen in een klasse gebruikt worden:

 1. Bij instantievariabelen om een gedeelde variabele aan te maken, over de objecten heen. We spreken dan niet meer over een instantievariabele maar over een static field.

 2. Bij methoden om zogenaamde methoden-bibliotheken of hulpmethoden aan te maken (denk maar aan Math.Pow() en DateTime.IsLeap()) en spreken dan over een static method.

 3. Bij de klasse zelf om te voorkomen dat er objecten van de klasse aangemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld de Console en Math klasse). Je raadt het nooit, maar dit noemt dan een static class. De klasse is dan een uniek object.

 4. Bij properties. We hebben al met 1 static property gewerkt namelijk de readonly property Now van de DateTime klasse (DateTime.Now).

Ook een constructor kan static gemaakt worden, maar dat gaan we in dit boek niet bespreken. Samengevat kan je een static constructor gebruiken indien je een soort oer-constructor wilt hebben die eenmalig wordt aangeroepen wanneer het allereerste object van een klasse wordt aangemaakt. Wanneer een tweede (of derde, enz.) instantie wordt aangemaakt zal de static constructor niet meer aangeroepen worden.

We vereenvoudigen bewust het keyword static wat om verwarring te voorkomen. Het "delen van informatie dankzij static" is een gevolg, niet de reden. Met static geven we eigenlijk aan dat het element (methode, variabele, property, enz.) bij de klasse behoort én niet bij instanties van die klasse.

static fields

Zonder het keyword static heeft ieder object z'n eigen instantievariabelen. Aanpassingen binnen het object aan die variabelen hebben geen invloed op andere objecten van hetzelfde type. We tonen eerst de werking zoals we gewend zijn en vervolgens hoe static werkt.

Zonder static fields

Gegeven volgende klasse:

class Mens
{
  private int geboorteJaar;
  public int Geboortejaar 
  {
    get { return geboorteJaar; }
    private set { geboorteJaar = value; }
  }
  public void Jarig()
  {
    Geboortejaar++;
  }
}

Als we dit doen:

Mens m1 = new Mens();
Mens m2 = new Mens();
m1.Jarig();
m1.Jarig();
m2.Jarig();
Console.WriteLine($"{m1.Geboortejaar}");
Console.WriteLine($"{m2.Geboortejaar}");

Dan zien we volgende uitvoer:

2
1

Ieder object houdt de stand van z'n eigen variabelen bij. Ze kunnen elkaars interne (zowel publieke als private) staat niet rechtstreeks veranderen.

En nu, mét static fields

Laten we eens kijken wat er gebeurt indien we een instantievariabele static maken.

We maken de variabele private int geboorteJaar static als volgt: private static int geboorteJaar = 1;. We krijgen dan:

class Mens
{
  private static int geboorteJaar = 1;
  public int Geboortejaar 
  {
    get { return geboorteJaar; }
    private set { geboorteJaar = value; }
  }
  public void Jarig()
  {
    Geboortejaar++;
  }
}

We hebben er nu voor gezorgd dat ALLE objecten de variabele geboorteJaar delen. Er wordt van deze variabele dus maar één "instantie" in het geheugen aangemaakt.

Voeren we nu terug volgende code uit:

Mens m1 = new Mens();
Mens m2 = new Mens();
m1.Jarig();
m1.Jarig();
m2.Jarig();
Console.WriteLine($"{m1.Geboortejaar}");;
Console.WriteLine($"{m2.Geboortejaar}");;

Dan wordt de uitvoer:

4
4

We zien dat de variabele geboorteJaar dus niet meer per object individueel wordt bewaard, maar dat het één globale variabele als het ware is geworden en géén instantievariabele meer is. static laat je dus toe om informatie over de objecten heen te delen.

Gebruik static niet te pas en te onpas: vaak druist het in tegen de concepten van OO en wordt het vooral misbruikt.

Ga je dit soort static variabelen, ook wel static fields genoemd, vaak nodig hebben? Niet zo vaak. Het volgende concept wel.

static methoden

Heb je er al bij stil gestaan waarom je dit kan doen:

Math.Pow(3,2);

Zonder dat we objecten moeten aanmaken in de trend van:

Math myMath = new Math(); //dit mag niet!
myMath.Pow(3,2)

De reden dat je de Math-bibliotheek kan aanroepen rechtstreeks op de klasse en niet op objecten van die klasse is omdat de methoden in die klasse als static gedefinieerd staan.

De klasse is op de koop toe ook zelf static gemaakt. Zo kan er zeker geen twijfel bestaan: deze klasse kan niét in een object gegoten worden.

De klasse zal er dus zo ongeveer uitzien:

static class Math
{
  public static double Pow(int getal, int macht)
  {
    //enz.

Voorbeeld van static methoden

Stel dat we enkele veelgebruikte methoden willen groeperen en deze gebruiken zonder telkens een object te moeten aanmaken dan doen we dit als volgt:

static class EpicLibrary
{
  static public void ToonInfo()
  {
    Console.WriteLine("Ik ben ik");
  }

  static public int TelOp(int a, int b)
  {
    return a+b;
  }
}

We kunnen deze methoden nu als volgt aanroepen:

EpicLibrary.ToonInfo();
int opgeteld = EpicLibrary.TelOp(3,5);

Mooi toch?!

Dankzij static kunnen we dus eigen bibliotheken van methoden (én properties) aanmaken die we kunnen aanroepen rechtstreeks op de klasse zonder dat we er een object van moeten aanmaken.

Je mag ook hybride klassen maken waarin sommige delen static zijn en andere niet. De DateTime klasse uit het eerste hoofdstuk bijvoorbeeld is zo'n klasse. De meeste dingen gebeurden non-static toch was er ook bijvoorbeeld de static property Now om de huidige tijd terug te krijgen, alsook de IsLeapYear hulpmethode die we rechtstreeks op de klasse DateTime moesten aanroepen:

bool gaIkOpPensioenInEenSchrikkeljaar = DateTime.IsLeapYear(2048);

Intermezzo: Debug.WriteLine

Even een kort intermezzo dat we in de volgende sectie gaan gebruiken, namelijk de werking van de Debug klasse.

De Debug klasse (die in de System.Diagnostics namespace staat) kan je gebruiken om eenvoudig zaken naar het debug output venster te sturen tijdens het debuggen. Dit is handig om te voorkomen dat je debug informatie steeds naar het console-scherm moet sturen . Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand vergeet een bepaalde Console.WriteLine te verwijderen uit het finale product en zo mogelijk gevoelige debug-informatie naar de eindgebruikers lekt.

Volgende code toont een voorbeeld (merk lijn 1 op die vereist is):

using System.Diagnostics;

namespace debugdemo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World! Console");
      Debug.WriteLine("Hello World! Debug");
    }
  }
}

Als je voorgaande code uitvoert in debugger modus, dan zal je enkel de tekst Hello World! Console in je console zien verschijnen. De andere lijn kan je terugvinden in het "Output" venster in Visual Studio:

Mooi zo. Nu we dat hebben bekeken kunnen terug keren naar het gebruik van het static keyword. Of zoals mijn grootvader zaliger altijd zei "goto static!".

MILJAAR!

Nog een voorbeeld van het gebruik van static

In het volgende voorbeeld gebruiken we een static variabele om bij te houden hoeveel objecten (via de constructor met behulp van Debug.WriteLine ) er van de klasse reeds zijn aangemaakt. :

class Fiets
{
  private static int aantalFietsen = 0;
  public Fiets()
  {
    aantalFietsen++;
    Debug.WriteLine($"Er zijn nu {aantalFietsen} gemaakt");
  }
  public static void VerminderFiets()
  {
    aantalFietsen--;
    Debug.WriteLine($"STATIC: Er zijn {aantalFietsen} fietsen");
  }
}

Merk op dat we de methoden VerminderFiets enkel via de klasse kunnen aanroepen daar deze static werd gemaakt (zie verder). We kunnen echter nog steeds instanties, Fiets-objecten, aanmaken aangezien de klasse zelf niet static werd gemaakt.

Laten we de uitvoer van volgende code eens bekijken:

Fiets merckx = new Fiets();
Fiets steels = new Fiets();
Fiets evenepoel = new Fiets();
Fiets.VerminderFiets();
Fiets aerts = new Fiets();
Fiets.VerminderFiets();

Dit zal debug uitvoer geven:

Er zijn nu 1 gemaakt 
Er zijn nu 2 gemaakt 
Er zijn nu 3 gemaakt 
STATIC:Er zijn 2 fietsen
Er zijn nu 3 gemaakt
STATIC:Er zijn 2 fietsen

Static vs non-static

Van zodra je een methode hebt die static is dan zal deze methode enkel andere static methoden en variabelen kunnen aanspreken. Dat is logisch: een static methode heeft geen toegang tot de gewone niet-statische variabelen van een individueel object, want welk object zou hij dan moeten benaderen? Het omgekeerde kan nog wel natuurlijk.

Volgende code zal dus een fout geven:

class Mens
{
  private int gewicht = 50;

  private static void VerminderGewicht()
  {
    gewicht--;
  }
}

De error die verschijnt An object reference is required for the non-static field, method, or property 'Program.Mens.gewicht' zal bij lijn 7 staan.

Volgende vereenvoudiging maakt duidelijk wat kan aangeroepen worden en wat niet:

Een eenvoudige regel is te onthouden dat van zodra je in een static omgeving bent (meestal een methode of property), je niet meer naar de niet-static delen van je code zal geraken.

Dit verklaart ook waarom je bij console applicaties in Program.cs steeds alle methoden static moet maken. De Main van een console-applicatie is als volgt beschreven wanneer je deze aanmaakt:public static void Main(){}. Zoals je ziet is de Main methode als static gedefinieerd. Willen we dus vanuit deze methode andere methoden aanroepen dan moeten deze als static aangeduid zijn..

static properties

Beeld je in dat je (weer) een pong-variant moet maken waarbij meerdere balletjes over het scherm moeten botsen. Je wilt echter niet dat de balletjes zelf allemaal apart moeten weten wat de grenzen van het scherm zijn. Mogelijk wil je bijvoorbeeld dat je code ook werkt als het speelveld kleiner is dan het eigenlijke Console-scherm.

We gaan dit oplossen met een static property waarin we de grenzen voor alle balletjes bijhouden. Aan onze klasse Balletje voegen we dan alvast het volgende toe:

static public int Breedte { get; set; }
static public int Hoogte { get; set; }

In ons hoofdprogramma (Main) kunnen we nu de grenzen voor alle balletjes tegelijk vastleggen:

Balletje.Hoogte = Console.WindowHeight;
Balletje.Breedte = Console.WindowWidth;

Maar even goed maken we de grenzen voor alle balletjes gebaseerd op zelf gekozen waarden:

Balletje.Hoogte = 20;
Balletje.Breedte = 10;

We zouden zelfs de grenzen van het veld dynamisch kunnen maken en laten afhangen van het huidige level.

De interne werking van de balletjes hoeft dus geen rekening meer te houden met de grenzen van het scherm. We passen de Update-methode aan, rekening houdend met deze nieuwe kennis:

public void Update()
{
  if (X + VectorX >= Balletje.Breedte || X + VectorX < 0)
  {
    VectorX = -VectorX;
  }
  X = X + VectorX;

  if (Y + VectorY >= Balletje.Hoogte || Y + VectorY < 0)
  {
    VectorY = -VectorY;
  }
  Y = Y + VectorY;
}

En nu kunnen we vlot balletjes laten rond bewegen op bijvoorbeeld een klein deeltje maar van het scherm:

static void Main(string[] args)
{
  Console.CursorVisible = false;
  Balletje.Hoogte = 15;
  Balletje.Breedte = 15;

  Balletje m1 = new Balletje(1,1,1,1);
  Balletje m2 = new Balletje(2,2,-2,1);
  
  while (true)
  {
    m1.Update();
    m1.TekenOpScherm();

    m2.Update();
    m2.TekenOpScherm();
 
    System.Threading.Thread.Sleep(50);
    Console.Clear();
  }
}

Je zal static minder vaak nodig hebben dan non-static zaken. Alhoewel: wanneer je werkt met een klasse waarin je een Random-number generator gebruikt, dan is het een goede gewoonte deze generator static te maken zodat alle objecten deze ene generator gebruiken. Anders bestaat de kans dat je objecten dezelfde random getallen zullen aanmaken wanneer ze toevallig op quasi hetzelfde moment werden geïnstantieerd of methoden in aanroept.

Test maar eens wat er gebeurt als je volgende klasse hebt:

class Dobbelsteen
{
  public int Werp()
  {
    Random gen = new Random(); //SLECHT IDEE!
    return gen.Next(1,7);
  }
}

Wanneer je nu dezelfde dobbelsteen 10 maal snel na elkaar rolt is de kans groot dat je geregeld dezelfde getallen gooit:

Dobbelsteen testDobbel = new Dobbelsteen();
for(int i = 0 ; i < 10; i++)
{
  Console.WriteLine(testDobbel.Werp());
}

De reden? Een nieuw aangemaakt Random-object gebruikt de tijd waarop het wordt aangemaakt als een zogenaamde seed. Een seed zorgt ervoor dat je dezelfde reeks getallen kan genereren wanneer de seed dezelfde is (een concept dat nuttig is in cryptografie waarbij de seed dan de geheime sleutel tussen zender en ontvanger is en zij dus met een gedeelde sleutel dezelfde willekeurige reeks getallen kunnen maken). Uiteraard willen we dat niet bij een dobbelsteen. Het is niet omdat een dobbelsteen snel na elkaar wordt geworpen (of aangemaakt) dat die dobbelsteen dan regelmatig dezelfde getallen na elkaar gooit.

We lossen dit op door de generator static te maken zodat er maar één generator bestaat die alle dobbelstenen en hun methoden delen. Dit is erg eenvoudig opgelost: je verhuist je generator naar buiten de methode en plaatst er static voor:

class Dobbelsteen
{
  static Random gen = new Random();
  public int Werp()
  {
    return gen.Next(1,7);
  }
}

Last updated