Generics

Generieke methoden

Vaak schrijf je methoden die hetzelfde doen, maar waarvan enkel het type van de parameters en/of het returntype verschilt. Stel dat je een methode hebt die de elementen in een array onder elkaar toont. Je wil dit werkende hebben voor arays van het type int, string, enz. Zonder generics moeten we dan per type een methode moeten schrijven:

public static void ToonArray(int[] array)
{
  foreach (var i in array)
  {
    Console.WriteLine(i);
  }
}
 
public static void ToonArray(string[] array)
{
  foreach (var i in array)
  {
    Console.WriteLine(i);
  }
}

Dankzij generics kunnen we nu het deel dat generiek moet zijn aanduiden (in dit geval met T) en onze methode eenmalig definiëren. We gebruiken hierbij de < > aanduiding die aan de compiler vertelt "dit stuk is een generiek type":

public static void ToonArray<T>(T[] array)
{
  foreach (T item in array)
  {
    Console.WriteLine(item);
  }
}

Vanaf nu kun je eender welk soort array aan deze ene methode geven en de array zal naar het scherm afgedrukt worden:

int[] getallen= {1,2,4};
string[] namen = {"tim", "ali", "marie", "fons"};
ToonArray(getallen);
ToonArray(namen);

Generic types

We kunnen niet alleen generieke methoden schrijven, maar ook eigen klassen én interfaces definiëren die generiek zijn. In het volgende codevoorbeeld is te zien hoe een eigen generic class in C# gedefinieerd en gebruikt kan worden. Merk het gebruik van de aanduiding T, deze geeft weer aan dat hier een type (zoals int, double, Student, enz.) zal worden ingevuld tijdens het compileren.

<T>

De typeparameter T wordt pas voor de specifieke instantie van de generieke klasse of type ingevuld bij het compileren. Hierdoor kan de compiler per instantie controleren of alle parameters en variabelen die in samenhang met het generieke type gebruikt worden wel kloppen.

De afspraak is om .NET een T te gebruiken indien het type nog dient bepaald te worden (dit is niet verplicht maar wordt aanbevolen als je maar 1 generieke type nodig hebt).

We wensen een klasse te maken die de locatie in X,Y,Z richting kan bewaren. We willen echter zowel float, double als int gebruiken om deze X,Y,Z coördinaten in bij te houden:

class Locatie<T>
{
  public T X {get;set;}
  public T Y {get;set;}
  public T Z {get;set;}
}

We kunnen deze klasse nu als volgt gebruiken:

var plaats = new Locatie<int>();
plaats.X = 34;
plaats.Y = 22;
plaats.Z = 56;

var plaats2 = new Locatie<double>();
plaats2.X = 34.5;
plaats2.Y = 22.2;
plaats2.Z = 56.7;

var plaats3 = new Locatie<string>();
plaats3.X = "naast de kerk";
plaats3.Y = "links van de bakker";
plaats3.Z = "onder het hotel";

Merk op dat het keyword var hier handig is: het verkort de ellenlange stukken code waarin we toch maar gewoon het datatype herhalen dat ook al rechts van de toekenningsoperator staat.

Een complexere generieke klasse

Voorgaand voorbeeld is natuurlijk maar de tip van de ijsberg. We kunnen bijvoorbeeld volgende klasse maken die we kunnen gebruiken met eender welk type om de meetwaarde van een meting in op te slaan. Merk op hoe we op verschillende plaatsen in de klasse het element T gebruiken als een datatype:

public class Meting<T>
{
  public T Waarde {get;set;}
  public Meting(T waardein)
  {
    Waarde = waardein;
  }
}

Een voorbeeldgebruik van dit nieuwe type kan zijn:

var m1 = new Meting<int>(44);
Console.WriteLine(m1.Waarde);
var m2 = new Meting<string>("slechte meting");
Console.WriteLine(m2.Waarde);

Meerdere types in generics

Zoals reeds eerder vermeld is de T aanduiding enkel maar een afspraak. Je kan echter zoveel T-parameters meegeven als je wenst. Stel dat je bijvoorbeeld een klasse wenst te maken waarbij 2 verschillende types kunnen gebruikt worden. De klassedefinitie zou er dan als volgt uit zien:

class DataBewaarder<Type1, Type2>
{
  public Type1 Waarde1 {get;set;}
  public Type2 Waarde2 {get;set;}
  public DataBewaarder(Type1 w1, Type2 w2)
  {
    Waarde1 = w1;
    Waarde2 = w2;
  }
}

Een object aanmaken zal nu als volgt gaan:

DataBewaarder<int, string> d1 = new DataBewaarder<int, string>(4, "Ok");

Constraints

We willen soms voorkomen dat bepaalde types wel of niet gebruikt kunnen worden in je zelfgemaakte generieke klasse. Stel bijvoorbeeld dat je een klasse schrijft waarbij je de CompareTo() methode wenst te gebruiken. Dit gaat enkel indien het type in kwestie de IComparable interface implementeert. We kunnen als constraint (beperking) dan opgeven dat de volgende klasse enkel kan gebruikt worden door klassen die ook effectief die interface implementeren (en dus de CompareTo()-methoden hebben). We doen dit in de klasse-definitie met het nieuwe where keyword. We zeggen dus letterlijk: "waar T overerft van IComparable":

public class Wijziging<T> where T : IComparable
{
  public T VorigeWaarde {get;set;}
  public T Huidigewaarde {get;set;}
  public Wijziging(T vorig, T huidig)
  {
    VorigeWaarde = vorig;
    Huidigewaarde = huidig;
  }
 
  public bool IsGestegen()
  {
    return Huidigewaarde.CompareTo(VorigeWaarde) > 0;
  }
}

Volgende gebruik van deze klasse zou dan True op het scherm tonen:

Wijziging<double> w = new Wijziging<double>(3.4, 3.65);
Console.WriteLine(w.IsGestegen());

Mogelijke constraints

Verschillende zaken kunnen als constraint optreden. Naast de verplichting dat een bepaalde interface moet worden geïmplementeerd kunnen ook volgende constraints gelden (bekijk de online documentatie voor meer informatie hierover):

 • Enkel value types.

 • Enkel klassen.

 • Moet default constructor hebben.

 • Moet overerven van een bepaalde klasse.

Last updated