Oefeningen

Wil je de leerstof op een andere manier leren gebruiken? Bekijk dan eens de Corona Files oefeningen. Merk op dat de corona files niet zo diepgaand zijn als de andere oefeningen, maar mogelijk wel boeiender. Het is wel zo dat iedere week voort werkt op hetgeen je de missie ervoor hebt gemaakt waardoor je dus finaal een lekker groot project zal hebben.

Het dierenrijk

Maak bovenstaande klassenhierarchie na. Animal is de parentklasse , mammal en reptile zijn childklassen van Animal en zo voort.

Verzin voor iedere klasse een property die de parent klasse niet heeft. (bv Animal heeft "BeweegVoort", Reptile heeft "AantalSchubben", etc).

Voorzie in de klasse Animal een virtual methode ToonInfo die alle properties van de klasse op het scherm zet. De overgeërfde klassen overriden deze methode door de extra properties ook te tonen (maar gebruik base.ToonInfo om zeker de parentklasse werking te bewaren).

Maak nu van iedere klasse een object en roep de ToonInfo methode van ieder object aan.

Plaats deze dieren nu in een List<Animal> en kijk wat er gebeurt als je deze met een foreach aanroept om alle ToonInfo-methoden van ieder dier te gebruiken.

Ziekenhuis (Essential)

Deel 1

Maak een basisklasse Patient die een programma kan gebruiken om de doktersrekening te berekenen. Een patiënt heeft:

 • een naam

 • het aantal uur dat hij in het ziekenhuis heeft gelegen

Een virtual methode BerekenKost zal de totaalkost berekenen en teruggeven. Deze bestaat uit 50euro+ 20euro per uur dat de patiënt in het ziekenhuis lag.

Maak een methode ToonInfo die steeds de naam van de patiënt toont gevolgd door het aantal uur en z'n kosten.

Deel 2

Maak een specialisatieklasse VerzekerdePatient. Deze klasse heeft alles dat een gewone Patient heeft, echter de berekening van de kosten zal steeds gevolgd worden door een 10% reductie.

Toon de werking aan van deze klasse.

HiddenBookmark

Voeg een HiddenBookmark klasse toe aan je bestaande Bookmark Manager applicatie van vorige hoofdstuk.

De HiddenBookmark is een Bookmark klasse die de ToonSite methode override door VOOR en NA dat de site op het scherm werd getoond er de tekst **********INCOGNITO MODE************ getoond wordt

Test wat er gebeurt als je al je bookmarks vervangt door HiddenBookmarks.

Ballspel met overerving

Deze oefening bouwt verder op het Pong spel uit hoofdstuk 9 van het handboek.

Volgende code toont hoe we een bestaande klasse Ball kunnen overerven om een bestuurbare bal te maken

Basisklasse Ball

We maken een klasse Ball die via Update en Draw zichzelf over het consolescherm beweegt. Enkele opmerkingen:

 • We maken sommige variabelen protected zodat later de overgeërfde klassen er aan kunnen

 • Een static methode CheckHit laat ons toe te ontdekken of twee Ballobjecten mekaar raken

class Ball
{
  public int X { get { return x; } }
  public int Y { get { return y; } }
  private int x = 0;
  private int y = 0;
  protected int vx = 0;
  protected int vy = 0;
  protected char drawChar = 'O';
  protected ConsoleColor drawColor = ConsoleColor.Red;

  public Ball(int xin, int yin, int vxin, int vyin)
  {
   x = xin;
   y = yin;
   vx = vxin;
   vy = vyin;
  }

  public void Update()
  {
   x += vx;
   y += vy;
   if (x >= Console.WindowWidth || x < 0)
   {
      vx *= -1;
      x += vx;
   }
   if (y >= Console.WindowHeight || y < 0)
   {
      vy *= -1;
      y += vy;
   }
  }
  public void Draw()
  {
   Console.SetCursorPosition(x, y);
   Console.ForegroundColor = drawColor;
   Console.Write(drawChar);
   Console.ResetColor();

  }

  static public bool CheckHit(Ball ball1, Ball ball2)
  {

   if (ball1.X == ball2.X && ball1.Y == ball2.Y)
      return true;

   return false;
  }
}

Specialisatie klasse PlayerBall

De overgeërfde klasse PlayerBall is een Ball maar zal z'n vx en vy updaten gebaseerd op input via de ChangeVelocity methode:

class PlayerBall : Ball
{
  public PlayerBall(int xin, int yin, int vxin, int vyin) : base(xin, yin, vxin, vyin)
  {
   drawChar = 'X';
   drawColor = ConsoleColor.Green;
  }

  public void ChangeVelocity(ConsoleKeyInfo richting)
  {
   switch (richting.Key)
   {
      case ConsoleKey.UpArrow:
        vy--;
        break;
      case ConsoleKey.DownArrow:
        vy++;
        break;
      case ConsoleKey.LeftArrow:
        vx--;
        break;
      case ConsoleKey.RightArrow:
        vx++;
        break;
      default:
        break;
   }
  }
}

Eenvoudig spel

We maken nu een rudimentair spel waarin de gebruiker een bal moet proberen te raken.

static void Main(string[] args)
{
  Console.CursorVisible = false;
  Console.WindowHeight = 20;
  Console.WindowWidth = 30;
  Ball b1 = new Ball(4, 4, 1, 0);
  PlayerBall player = new PlayerBall(10, 10, 0, 0);
  while (true)
  {

     Console.Clear();

     //Ball
     b1.Update();
     b1.Draw();
     
     //SpelerBall
     if (Console.KeyAvailable)
     {
      var key = Console.ReadKey();
      player.ChangeVelocity(key);
     }

     player.Update();
     player.Draw();
     
     //Check collisions
     if (Ball.CheckHit(b1, player))
     {
      Console.Clear();
      Console.WriteLine("Gewonnen!");
      Console.ReadLine();
     }
     System.Threading.Thread.Sleep(100);
  }
}

Kan je dit uitbreiden met?

 • Ballen met andere eigenschappen

 • Meerdere ballen die over het scherm vliegen (benodigdheden: array )

 • Meerdere levels

 • Score gebaseerd op tijd die gebruiker nodig had om bal te raken (benodigdheden: teller die optelt na iedere Sleep)

 • PRO: collision detection tussen de ballen

Last updated