Welkom

Zie scherp

Dit boek wordt gebruikt als handboek binnen de opleiding professionele bachelor elektronica-ict van de AP Hogeschool.

Concreet is dit het handboek voor de eerste 2 semesters omtrent 'leren programmeren met C#':

  • Deel 1: Programming Principles, eerste semester

  • Deel 2: Object Oriented Programming, tweede semester

Indien bepaalde hoofdstukken of onderdelen niet duidelijk zijn of fouten bevatten, aarzel dan niet om me te contacteren. Normaal gezien zijn alle tekst en afbeeldingen de mijne, tenzij ik anders vermeld. Uiteraard maak ik soms fouten, als je dus een niet geattribueerde tekst of afbeelding ontdekt, aarzel dan niet om me te contacteren.

Alle feedback is zéér welkom.

Veel leer-en leesplezier,

Tim Dams

PS: Besef dat goed kunnen programmeren enkel kan geleerd worden indien je ook effectief veel programmeert. Je kan ook niet leren fietsen door enkel een handboek "Fietsen met Merckx" te lezen, je zal op de fiets moeten springen! En vallen...véél vallen.

Licensed under Creative Commmons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Licensed under CC-BY-NC 4.0 as shown here.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

You are free to

Share : copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt : remix, transform, and build upon the material

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms

Attribution : You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. NonCommercial : You may not use the material for commercial purposes.

No additional restrictions : You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Last updated