Oefeningen

Er zijn geen aparte Exception handling oefeningen. De bedoeling is dat je zelf steeds in je oefening naar een goede plek(ken) zoekt waar deze kan toegepast worden.

Meetlat

Maak een klasse Meetlat. Via een write-only full property BeginLengte kan de gebruiker de lengte van een voorwerp instellen (in meter, type double) van de instantievariabele lengte.

In hoofdstuk 11 zullen we constructors leren gebruiken: deze zullen methoden zoals BeginLengte vervangen.

Via een reeks read-only properties (die transformeren) kan de gebruiker deze lengte in verschillende eenheden uitlezen namelijk (alles van type double):

 • LengteInM

 • LengteInCm

 • LengteInKm

 • LengteInVoet (1m= 3.2808ft)

Voorbeeld gebruik van klasse:

Meetlat mijnLat = new Meetlat();
mijnLat.BeginLengte = 2;
Console.WriteLine($"{mijnLat.LengteInM} meter is {mijnLat.LengteInVoet} voet.");

Kleur mixer (essential)

Maak een klasse Kleur, deze bestaat uit 3 autoproperties van het type int , namelijk Rood, Groen, Blauw. De klasse heeft een methode MengKleur die niets teruggeeft en één parameter aanvaardt van het type Kleur.

In de methode zal de meegegeven kleur gemengd worden met de kleur van het object zelf. Hierbij wordt van elk kanaal (Rood,groen en blauw) het gemiddelde van beide kleuren genomen. Als dus de huidige kleur 10,0,20 (RGB) als waarden heeft en we de methode aanroepen met een kleur met waarden 10,10,50 dan zal de huidige kleur veranderen naar 10,5,35 . De kleur van de meegegeven parameter verandert niet.

Voorbeeld gebruik:

Kleur k1 = new Kleur();
k1.Rood= 10;
k1.Groen= 0;
k1.Blauw= 20;
Kleur k2 = new Kleur();
k2.Rood= 10;
k2.Groen= 10;
k2.Blauw= 50;

k1.MengKleur(k2);
Console.WriteLine($"{k1.Rood},{k1.Groen},{k1.Blauw}");

Er verschijnt: 10,5,35 op het scherm.

Pokémon (Essential)

We gaan een programma schrijven dat ons toelaat enkele basis-eigenschappen van specifieke Pokémon te berekenen terwijl ze levellen. Nadruk van deze oefening is het juist gebruiken van properties. Bekijk de cheat sheet bij twijfel.

Disclaimer: de informatie in deze tekst is een vereenvoudigde versie van de echte Pokémon-stats in de mate dat ik het allemaal een beetje kon begrijpen en juist interpreteren.

Hoe Pokémon werken

Korte uitleg over Pokémon en hun interne werking: Iedere Pokémon wordt uniek gemaakt door z’n base-stats, deze zijn voor iedere Pokémon anders. Deze base-stats zijn onveranderlijk en blijven dus doorheen het hele leven van een Pokémon dezelfde. Je kan de base-stats als het dna van een Pokémon beschouwen.

De full-stats zijn echter de stats die de effectieve ‘krachten’ van een Pokémon bepalen in een gevecht. Deze stats worden berekend gebaseerd op de vaste base-stats en het huidige level van de Pokémon. Hoe hoger het level van de Pokémon, hoe hoger dus zijn full-stats.

De Pokémonopdracht

Maak je oplossing in een kopie van volgende solution met bijhorende unittests.

Merk op dat enkel de basis aspecten tot en met de sectie "Level-gebaseerde stats" getest worden.

Maak een consoleapplicatie met daarin een klasse Pokémon die de werking zoals hierboven beschreven heeft:

Base-stats

De base-stats worden als int bewaard. Maak voor al deze basis-eigenschappen full properties, namelijk:

 • HP_Base

 • Attack_Base

 • Defense_Base

 • SpecialAttack_Base

 • SpecialDefense_Base

 • Speed_Base

Merk op dat deze waarden eigenlijk nooit nog veranderen in een Pokémon. Het is dus raar dat we ze als full properties beschouwen. In het volgende hoofdstuk zullen we dit oplossen door te werken met een constructor.

Extra stats

Voorts wordt een Pokémon ook gedefinieerd door z’n Naam (string), Type (string, bv. grass & poison) en Nummer (int), maak hiervoor auto properties aan.

Met Nummer bedoelen we de Pokémon index die je in de Pokédex kunt opzoeken. Zo heeft Bulbasaur nummer 1 en Pikachu heeft 25.

Nog een goede reden nodig om met enum te werken? Het Type van een Pokémon zou je eigenlijk beter met een enum datatype kunnen doen dan met een string.

Level

Voeg een fullproperty Level toe (int). Deze heeft een public get, maar een private setter.

Voeg een publieke methode VerhoogLevel toe. Deze methode zal, via de private setter van Level, het level van de Pokémon met 1 verhogen. Deze methode heeft géén parameters nodig en return'd niets.

Statistieken

Voeg 2 read-only properties toe (enkel get, géén set) genaamd Average (double) en Total (int):

 • De Average-property geeft het gemiddelde van de 6 base-stats terug, dus (HP_Base + Attack_Base + Defense_Base + SpAttack_Base + SpDefense_Base +Speed_Base)/6.0.

 • De Total-property geeft de som terug van de 6 basestats. Daar de base stats niet evolueren met het level veranderen dus Average en Total ook niet van zodra de base-stats werden ingesteld, toch mag je beide statistieken steeds herberekenen in de get.

Merk op dat je voor deze twee properties dus geen instantievariable nodig hebt. Dit geldt ook voor de hier na beschreven "level-gebaseerde stats".

Level-gebaseerde stats

De eigenschappen van de Pokémon die mee evolueren met het level gaan we steeds als read-only properties van het type int implementeren:

 • Voeg een read-only property HP_Full toe om de maximum health voor te stellen. Deze wordt berekend als volgt: ( ( (HP_Base + 50) * Level) / 50) + 10 wanneer de get wordt aangeroepen.

 • Voeg voor iedere ander base-stat een XX_Full readonly property toe . Dus Defense_Full, Speed_Full, etc. Ook deze properties zijn readonly. Deze stats worden berekend als volgt: ( (stat_Base*Level) / 50 ) + 5. Attack_Full bijvoorbeeld wordt dus berekend als: ( (Attack_Base * Level) / 50) + 5

Merk op dat de formules enkel met int werken. Het effect hiervan zal zijn dat je full-stats niet per level veranderen, maar pas om de paar levels, daar we informatie "verliezen" door in de deling met int te werken.

Maak enkele Pokémon

Kies enkele Pokémon uit deze lijst en maak in je Main enkele Pokémon-objecten aan met de juiste eigenschappen.

Opgelet: Je dient dus enkel de base stats in te stellen. Alle andere zaken zijn op deze stats en het huidige level van de Pokémon gebaseerd.

Toon aan dat de Average, Total, HP en andere stats correct berekend worden (controleer in de tabel op de voorgaande url).

De volgende stats zouden steeds hetzelfde moeten zijn: Average, Total, Naam, Nummer, Type en de base_stats.

De volgende stats zouden moeten veranderen naarmate je levelt: level-gebaseerde stats en Level.

Via deze site kan je controleren welke stats je Pokémon moet hebben op een bepaald level

Level-up tester

Maak een kleine loop die je toelaat om per loop een bepaalde Pokémon z’n level met 1 te verhogen en vervolgens toon je dan z’n nieuwe stats.

Test eens hoe de stats na bv 100 levels evolueren. Je zal zien dat bepaalde stats pas na een paar keer levelen ook effectief beginnen stijgen.

Deel 2: De Pokémontester

Bekijk zeker eerst of jouw Pokémon oplossing juist is (vergelijk met de oplossing in deze cursus) voor je verder gaat.

Het is een heel gedoe om telkens manueel de informatie van een Pokémon op het scherm te outputen. Voeg een methode public void ShowInfo() toe aan je Pokémon klasse. Deze methode zal alle relevante informatie (alle properties!) in een mooie vorm op het scherm tonen, bv:

Pikachu (level 5)
Base stats:
  * Health = 56
  * Speed = 30
  etc
Full stats:
  * Health = 100
  etc.

Maak nu een nieuwe console-applicatie genaamd "Pokémon Tester":

 1. Voeg je Pokémon-klasse-bestand toe aan dit project. Verander de "namespace" van dit bestand naar de namespace van je nieuwe console-applicatie .

 2. Maak enkele Pokémon objecten aan en stel hun base stats in.

 3. Schrijf een applicatie die aan de gebruiker eerst de 6 base-stats vraagt. Vervolgens wordt de Pokémon aangemaakt met die stats en worden de full-stats aan de gebruiker getoond.

 4. Vraag nu aan de gebruiker tot welke level de Pokémon moet gelevelled worden. Roep zoveel keer de LevelUp-methode aan van de Pokémon. (of kan je dit via een parameter doorgeven aan LevelUp?!)

 5. Toon terug de full-stats van de nu ge-levelde Pokémon.

Deel 3: Pokémon-battler

Pokémon generator

Maak een methode met volgende signatuur: static Pokémon GeneratorPokémon(). Plaats deze methode niet in je Pokémon-klasse, maar in Program.cs.

Deze methode zal telkens een Pokémon aanmaken met willekeurige base-stats. Bepaal zelf hoe je dit gaat doen.

Battle tester

Voeg een methode met volgende signatuur toe aan je hoofdprogramma (dus ook weer in Program.cs): static int Battle(Pokémon poke1, Pokémon poke2).

De methode zal een getal teruggeven dat aangeeft welke van de twee Pokémon een gevecht zou winnen. 1= poke1, 2 = poke2, 0 = gelijke stand.

Controleer steeds of 1 of beide van de meegegeven Pokémon niet null zijn. Indien er 1 null is, dien je een Exception op te werpen.

Bepaal zelf hoe Pokémon vechten (bv. degene met de hoogste average van full-stats). Werk niet enkel met de base-stats, daar deze constant zijn. Het is leuker dat het level ook een invloed heeft (maar ga niet gewoon het level vergelijken).

Alles samen

Genereer 2 willekeurige Pokémon met je generator en laat ze vechten met je battle-methode. Toon wat output aan de gebruiker zodat hij ziet wat er allemaal gebeurt (en gebruik zeker de ShowInfo methode om dit snel te doen). Kan je dit in een loop zetten en wat leuker maken met Pokémon die telkens levelen als ze een gevecht winnen?!

Meer info

Voor de volledige info over Pokémon hun stats. Klik hier.

Bankmanager 2 (Essential)

Breidt de bankmanager oefening uit het vorige hoofdstuk uit met volgende functionaliteiten:

 • Voorzie in je programma een methode SimuleerOverdracht. Je kan aan deze methode 2 Rekening objecten meegeven. Vervolgens zal de methode 5x een willekeurig bedrag van de ene naar de andere rekening sturen, hierbij wisselen de rekeningen om de beurt wie verzender en wie ontvanger is. Wanneer de methode klaar is wordt er niets teruggestuurd.

 • Maak een methode CreeerTienerRekening in je programma. Deze methode geeft een nieuwe rekening terug waar de balans reeds op 50 staat. De methode aanvaardt 1 parameter: de naam van de klant, dat vervolgens in het nieuwe object wordt ingesteld.

Last updated