Oefeningen deel 2

Volgende oefeningen vereisen dat je methoden schrijft die arrays als parameter en/of resultaat hebben.

Parkeergarage (Essential)

Een parkeergarage vraagt sowieso €2.00 om tot maximum 3uur te parkeren. Per extra uur NA die 3uur wordt telkens €0.50 aangerekend (dus 4uur parkeren kost €2.50. Er wordt maximum €10 aangerekend per dag. Veronderstel dat er nooit langer dan 1 dag (24u) kan geparkeerd worden.

Schrijf een programma dat het verschuldigde bedrag toont gegeven de duur dat de parkeergarage gebruikt werd. Bij het opstarten van het programma wordt eerst gevraagd hoeveel auto’s ingevoerd zullen worden, dan wordt per auto de duur van het parkeren gevraagd. Finaal wordt, met tabs, alle informatie getoond, inclusief het totaal bedrag. Gebruik minstens 1 methode BerekenKosten die de kost voor 1 gebruiker telkens teruggeeft, gegeven de duur als parameter.

Voorbeeldoutput:

Array Viewer (Essential)

Maak een programma dat een methode VisualiseerArray implementeert. De methode zal een array (type int) als parameter hebben en niets teruggeven (void). Echter, de methode zal met behulp van Write() de array, van eender welke grootte, op het scherm tonen. Tussen ieder element van dezelfde rij dient een tab (herinner: "\t") gezet te worden. Je dient in de methode gebruik te maken van een for-loop. Voorbeeld van main:

int[] array={15, 6, 9};
int[] array2={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6};
VisualiseerArray(array);
VisualiseerArray(array2);

Geeft volgende output:

Caesar-encryptie

Maak 2 methoden Encrypt en Decrypt die als parameters telkens een chararray krijgen en een integer. Bedoeling is dat de Encrypt-methode de array van het type chararray versleuteld gegeven de sleutel x volgens het Caesar cipher (zie hieronder). Als resultaat komt er uit de methode de geëncrypteerde array.

De decrypt-methode doet hetzelfde maar omgekeerd: je kan er een versleutelde tekst insteken en de sleutel en de ontcijferde tekst komt terug (merk op dat je decrypt-methode gebruik kan maken van de encrypt-methode!).

Toon in je main aan dat je methoden werken (door bijvoorbeeld aan de gebruiker een stuk tekst als string te vragen en een sleutel en deze dan te encrypteren/de-crypteren).

Encryptie is de kunst van het vercijferen van data. Hierbij gaat men een gewone tekst zodanig omvormen (versleutelen) zodat deze onleesbaar is en enkel kan ontcijferd worden door de ontvanger die weet hoe de tekst terug kan verkregen worden en enkel indien deze ook de ‘private’ sleutel heeft.

Een klassiek encryptie-algoritme uit de oudheid is de Caesar substitutie. Hierbij gaan we het alfabet met x plaatsen opschuiven en vervolgens de te vercijferen tekst letter per letter vervangen met z’n respectievelijke opgeschoven versie. Hierbij is x dus de geheime sleutel die zender en ontvanger moeten afspreken.

Stel bijvoorbeeld dat x=3 dan krijgen we volgende nieuwe alfabet:

DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

Waarbij dus de A zal vervangen worden door een D, de Z door een C, etc.

Willen we deze tekst dus encrypteren:

the quick brown fox jumps over the lazy dog

dan krijgen we:

WKH TXLFN EURZQ IRA MXPSV RYHU WKH ODCB GRJ

Ondernemingsnummer (Essential)

Originele bron voor dit idee

Ontwerp een methode waarmee je een Belgisch ondernemingsnummer kan controleren. Een Belgisch ondernemingsnummer is als volgt opgebouwd: BE 0xxx.xxx.xxx waarbij BE de landcode is die standaard gevolgd wordt door een spatie en dan een 0. Wanneer je de volgende 7 cijfers deelt door 97 in een gehele deling, dan is het getal gevormd door de laatste 2 cijfers gelijk aan 97 minus de rest van deze gehele deling. Bij een geldig ondernemingsnummer verschijnt de tekst "Geldig ondernemingsnummer.", bij een ongeldig ondernemingsnummer "Ongeldig ondernemingsnummer.". De methode aanvaardt een string waarin je het ondernemingsnummer staat.

Puzzelen met array deel 2 (pittig)

 1. Een rij van 100 gehele getallen wordt ingelezen. Maak een tweede rij die bestaat uit de elementen van de eerste rij in omgekeerde volgorde.

 2. Een rij van 100 gehele getallen wordt ingelezen. Wissel de inhoud van de rij om.

 3. Een rij van 100 gehele getallen wordt ingelezen. Verschuif de inhoud van de rij 1 plaats naar achter. Het laatste getal moet eerst komen.

 4. Een rij van 100 gehele getallen wordt ingelezen. Maak een tweede rij die bestaat uit de elementen van de eerste rij maar 1 plaats naar achter verschoven . Het laatste getal van de eerste rij moet eerst komen in de tweede rij.

 5. Een rij van 100 gehele getallen wordt ingelezen. Maak een tweede rij die bestaat uit de elementen van de eerste rij maar 3 plaatsen naar voor verschoven. Het eerste getal van de eerste rij moet derde laatst komen in de tweede rij, het tweede getal van de eerste rij moet voorlaatst komen in de tweede rij en het derde getal van de eerste rij moet laatst komen in de tweede rij.

 6. Een rij van 100 gehele getallen wordt ingelezen. Verschuif de inhoud van de rij 3 plaatsen naar voor. Het eerste getal moet derde laatst komen, het tweede, voorlaatst en het derde, laatst.

 7. Gegeven is een rij van 50 getallen. Maak een tweede rij waarin geen dubbels voorkomen.

 8. Gegeven is een gesorteerde rij van 50 getallen. Maak een tweede (eveneens gesorteerde) rij waarin geen dubbels voorkomen.

 9. Een rij van maximaal 100 gehele getallen met afsluitwaarde 32767 wordt ingelezen. Druk het maximum van de rij af, het aantal keer dat het voorkwam en de plaats waar het de eerste keer voorkwam.

 10. Een rij van maximaal 100 gehele getallen met afsluitwaarde 32767 wordt ingelezen. Druk het minimum van de rij af, het aantal keer dat het voorkwam en de plaats waar het de laatste keer voorkwam.

 11. Een rij gehele getallen met afsluitwaarde 32767 wordt ingelezen. Het aantal ingelezen getallen is onbeperkt, maar er zullen maximaal 100 verschillende getallen worden ingelezen. Druk af hoeveel verschillende getallen ingelezen werden.

 12. [PRO] Druk alle priemgetallen kleiner dan 100.000 af. Maak gebruik van het algoritme van Eratosthenes.

Determinant (Essential)

Er volgen nu enkele meer-dimensionale array oefeningen

Schrijf een programma dat een methode BerekenDeterminant heeft. Deze methode heeft één parameter als input: een 2 bij 2 array van integers. Als resultaat geeft de methode de determinant als integer terug. Zoek zelf op hoe je de determinant van een matrix kunt berekenen.

Volgende voorbeeld-main dient te werken,

int[,] aMatrix = { 
         {2, 4},
         {3, 5}
         };
Console.WriteLine($"Determinant van matrix is {BerekenDeterminant(aMatrix)}");

geeft als output:

Determinant van matrix is -2

Extra: Breid uit zodat de BerekenDeterminant-methode ook werkt voor 3-bij-3 matrices. De methodeaanroep blijft dezelfde, enkel de interne code van de methode zal nu rekening moeten houden met de grootte van de matrix .

2D Array Viewer

Breid het ArrayViewer programma uit zodat ook 2-dimensionale arrays gevisualiseerd kunnen worden. (Hint: gebruik de GetLength()-methode van een array).

Voorbeeld van main:

int [,] array = { {15, 6, 9}, {1, 2, 3}, {6, 9, 12}};
VisualiseerArray(array);
15 6 9
1  2 3
6  9 12

MatrixMultiplier

Schrijf een methode VermenigvuldigMatrix die 2 matrices als invoer verwacht en als resultaat een nieuwe matrix teruggeeft die het product van beide matrices bevat.

Voetbalcoach (Essential)

Maak een console-applicatie voor een assistent voetbaltrainer (of een sport naar keuze).

De voetbalcoach wil na de match iedere knappe en domme actie van een speler weten. Op die manier weet hij aan het einde van de match wie er de meeste goede en slechte acties doet. De spelers hebben rugnummers 1 tot en met 12. (het gaat om een voetbal variant waar m'n geen elftal maar een twaalftal gebruikt :p)

Wanneer de coach een rugnummer intypt kan hij vervolgens ingeven of hij (a) een knappe actie of (b) een domme actie wil ingeven. Vervolgens geeft hij een getal in. Gebruik een 2dimensionale array die per speler het aantal domme en goede acties bijhoudt (de array is dus 12 bij 2 groot: 1 lijn per speler, bestaande uit 2 kolommen voor goede en domme actie. De index van de lijn is de rugnummer van speler -1).

Een typische invoer kan dus zijn:

2
a
6

De coach kiest dus de speler met rugnummer 2, hij kiest voor een knappe actie, en voert 6 in als aantal goede acties.

In de array op index 1 (rugnummer -1) zal in de 0'de kolom (0 = goede, 1 = slechte) het getal 6 geplaatst worden.

Vervolgens kan de coach een ander rugnummer (of hetzelfde) invoeren en zo verder.

Wanneer de coach 99 invoert stopt het programma en worden de finale statistieken getoond: per speler/rugnummer wordt het aantal goede en domme acties getoond, met daarnaast het verschil tussen beide:

(gebruik om goede tabs te zetten tussen de data)

Rugnummer  Goede  Domme  Verschil
1        5    2    3
2        6    7    -1

Het programma toont ook welke speler(s) het meest performant waren, namelijk zij met het grootste positieve verschil tussen goede en domme acties, alsook de minst performante en de meeste “gemiddelde” speler (i.e. verschil == 0 )

Robot Simulator (PRO)

Volgende opgave komt uit Exercism.io

" Write a robot simulator.

A robot factories' test facility needs a program to verify robot movements. The robots have three possible movements:

 • turn right

 • turn left

 • advance Robots are placed on a hypothetical infinite grid, facing a particular direction (north, east, south, or west) at a set of (x, y) coordinates, e.g., (3, 8), with coordinates increasing to the north and east.

The robot then receives a number of instructions, at which point the testing facility verifies the robot's new position, and in which direction it is pointing.

The letter-string "RAALAL" means:

 • Turn right

 • Advance twice

 • Turn left

 • Advance once

 • Turn left yet again

Say a robot starts at (7, 3) facing north. Then running this stream of instructions should leave it at (9, 4) facing west."

Teken het gevolgde pad in de console (gebruik Console.SetCursorPosition()).

Galgje (PRO)

Maak een spel, vergelijkbaar met galgje, waarin de speler een woord moet raden. Zie Wiki voor de spelregels indien je deze niet kent.

Voorbeeld output:

Grote Som (PRO)

Maak een methode Som() die eender welke hoeveelheid parameters van het type int aanvaardt en vervolgens de som van al deze parameters teruggeeft (als int).

Toon in je main aan dat de methode werkt door onder andere 1, 3, 5 en 10 als gehele getalen mee te geven.

Toon ook aan dat je een array van 50 ints als parameter kan meegeven aan de methode.

Je moet het params keyword gebruiken, zoek zelf op hoe dit werkt!

Last updated