README
Welkom in deel 2 van de prestigieuze reeks die je op een gezellige manier de wondere wereld van C# wil doen ontdekken. Daar waar het vorige deel (Zie Scherp) geen programmeervoorkennis vereiste wordt er uiteraard in dit deel verwacht dat je reeds de basis van C# in de vingers hebt. Er zijn tal van prachtige boeken, sites en video's te vinden hieromtrent, maar uiteraard kan ik het niet laten om m'n eigen deel 1 te promoten, daar dit deel de rechtstreeks opvolger is.
Dit boek wordt gebruikt in het tweede semester van de opleidingen professionele bachelor Elektronica-ICT en Toegepaste Informatica van de AP Hogeschool. Het is met andere woorden op maat geschreven voor jonge, enthousiaste jongelingen die niet bang zijn om al eens op een computer te werken of te spelen. Uiteraard zijn ook niet-studenten erg welkom om dit boek te ontdekken. De enige vereiste is dat je zin hebt om de handen vuil te maken en om iets nieuws te leren. Het is eigenlijk contradictorisch maar mijn eerste raad wanneer ik dit vak doceer is altijd: "stop met lezen, start met programmeren!". Ik zou weer de oude analogie over "leren fietsen doe je ook niet uit een boek" kunnen oprakelen, maar dat ga ik niet doen... Oeps :)
Veel plezier met dit boek. Daar waar het vorige boek nog een gezellige wandel op een grasveld was, duiken we nu het bos in. Een bos waar achter iedere heuvel nieuwe dingen zullen ontdekt worden, maar waar ook soms gevaar loert als je niet oplet.
Let's go!
Tim Dams
Lente 2021

Digitale of papieren versie nodig?

Deze cursus wordt ook aangeboden voor de "buitenwereld". Deze online cursus zal ten allen tijde gratis voor de studenten beschikbaar zijn.
De gepubliceerde versies zijn identiek aan deze cursus.
Wil je toch een andere versie dan deze online versie dan kan dat via volgende kanalen:

Benodigdheden

Alle codevoorbeelden in deze cursus kan je zelf (na)maken met de gratis Visual Studio 2019 Community editie die je kan downloaden op visualstudio.microsoft.com/vs/

Over de bronnen

Indien bepaalde hoofdstukken of onderdelen niet duidelijk zijn of fouten bevatten, aarzel dan niet om me te contacteren. Normaal gezien zijn alle tekst en afbeeldingen de mijne, tenzij ik anders vermeld. Uiteraard maak ik soms fouten, als je dus een niet geattribueerde tekst of afbeelding ontdekt, aarzel dan niet om me te contacteren.

Dankwoord

Eigenlijk moet ik quasi dezelfde mensen bedanken zoals in deel 1. Dat ga ik dus niet doen. Iedereen die hier aan heeft meegewerkt is al meerdere keren uitgebreid door mij persoonlijk bedankt, behalve Tom Goedemé die ik nu ook nog eens extra wil bedanken. Maar toch voor alle zekerheid ook aan alle andere studenten, collega's, vrienden en familie: Bedankt!
Ook deze keer wil echter een grote boeket bloemen klaarleggen voor collega Olga Coutrin die er mee voor heeft gezorgd dat ik dit boek binnen de deadlines "bij de drukker" heb gekregen en enkele belangrijke, inhoudelijke aanpassingen heeft teweeg gebracht. Duizendmaal dank!

Licensed under Creative Commmons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Licenicon
Licenicon
Licenicon
Licensed under CC-BY-NC 4.0 as shown here.
This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

You are free to

Share : copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt : remix, transform, and build upon the material
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms

Attribution : You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. NonCommercial : You may not use the material for commercial purposes.
No additional restrictions : You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Last modified 4mo ago